Spring naar content

Nog meer wet- en regelgeving, stopt het dan nooit?

11 mei 2023

Nee, helaas niet kan ik u zeggen. De ambtenaren van VWS zijn al jaren bezig met nieuwe wet- en regelgeving voor de zorgsector. De meest bekende daarvan is de opvolger van de Wtzi namelijk de Wtza (Wet toelating zorgaanbieders) die per 1 januari 2022 is ingevoerd. Het lijkt maar een letter verschil, maar de Wtzi zag toe op ca. 3.000 organisaties terwijl de Wtza toeziet op ca. 21.000. Allerlei organisaties, maar ook zelfstandige zorgaanbieders zoals de huisarts, vallen sinds de invoering onder de Wtza en dit heeft meerdere gevolgen.

In feite is de Wtza slechts een van een hele serie wet- en regelgeving die nauw met elkaar samenhangen. Een aantal daarvan bestond al en een aantal is echt nieuw. Ik noem u er een paar: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet marktregulering zorg (Wmg), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz), de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), de Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). Ook is er de Governancecode Zorg en de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Misschien vergeet ik er nog een paar, maar van belang is dat als u onder een van die wetten valt, u grote kans heeft dat u ook met die andere te maken heeft.

 

Op dit moment zitten wij en vele zorgaanbieders midden in het proces van opstellen en controleren van jaarverantwoordingen. Komt dat door de Wtza? Dat niet, maar samen met de andere wetten gelden nieuwe eisen voor de jaarrekening, moeten zorgaanbieders gegevens in DigiMV invullen en dat alles nog vóór 1 juni 2023. De nieuwe verslaggevingseisen zijn opgenomen in de RojWMG. Ook gelden er vrijstellingen voor kleine aanbieders en beperkte informatieverstrekking via DigiMV. Vraag wel tijdig een E-herkenning aan, die heeft u nodig om toegang tot het DigiMV portaal te krijgen.

Gelukkig hoeven niet alle 21.000 zorgaanbieders vóór 1 juni financiële gegevens te uploaden. Het gaat alleen om aanbieders die Wlz- of Zvw-zorg aanbieden. Organisaties die met WMO-subsidie zijn gefinancierd vallen niet onder de Wtza. Dit geldt ook voor aanbieders die hun verrichtingen via de aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraars declareren.

 

Ik voorspel u dat de regels niet minder zullen worden. De wetgever wil hiermee meer transparantie bereiken, inzicht krijgen in en toezicht houden op de zorgaanbieders van Nederland. Gezien de uitwassen die je wel eens in de media ziet, is dit een goede zaak. De collega’s van onze audit-afdeling leveren hier met het controleren van jaarrekeningen graag een bijdrage aan. Ook de andere collega’s van de branchegroep Zorg en Welzijn zijn goed op de hoogte van al die wet- en regelgeving. Zij zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van de door u te verstrekken informatie.

Succes, het is zo 1 juni!

Eric Oprinsen RA