Spring naar content

Belastingplan 2024

31 oktober 2023

De Tweede Kamer heeft in de nacht van 26 op 27 oktober 2023 ingestemd met de 15 wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024, de Fiscale verzamelwet 2024 en de Wet minimumbelasting 2024. Daarbij zijn op het laatste moment behoorlijk wat voorstellen gewijzigd. Veel van de wijzigingen en amendementen zullen in de praktijk weinig impact hebben op ondernemers. Toch zijn er 2 wijzigingen die voor veel ondernemers wel degelijk van belang zijn, te weten de verhoging van het box 2 toptarief van 31% naar 33% en de verlaging van het maximumbedrag voor excessief lenen uit de BV van € 700.000 naar € 500.000.

 

Box 2 toptarief naar 33%
Eerder was al aangekondigd dat box 2 vanaf 2024 een tweetal tarieven kent. Over een bedrag tot € 67.000 aan dividend of verkoopopbrengst is 24,5% verschuldigd. Indien er sprake is van een fiscaal partner kan dit bedrag worden verdubbeld tot € 134.000. Het tarief daarboven werd gesteld op 31%. Vorige week is beslist dat dit toptarief wordt verhoogd naar 33%. Dividendplanning wordt waar mogelijk dus nog belangrijker gezien het verschil van 8,5% tussen het hoge en lage tarief.

 

Verlaging maximumbedrag excessief lenen
De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 gaat niet door. Ter dekking wordt het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen bv verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.
Dit heeft effect voor de ondernemers waarbij de schuld aan de eigen BV (exclusief de schuld ten behoeve van de eigen woning) op 31 december 2024 hoger is dan € 500.000. De grens voor het excessief lenen per 31 december 2023 is dus nog steeds € 700.000.

In sommige gevallen is het wellicht een overweging om dit jaar nog dividend uit te keren tegen het tarief van 26,9% om daarmee een deel van de schuld af te lossen. Over het deel van de schuld dat per 31 december 2024 boven de € 500.000 uitkomt is in de aangifte inkomstenbelasting 2024 in veel gevallen 33% inkomstenbelasting verschuldigd. Het tarief in box 2 in 2024 bedraagt namelijk 33% over het bedrag boven de € 67.000/€ 134.000. Uw fiscaal accountmanager zal dit voor u nagaan.

 

Voor de volledigheid zijn dit de overige wijzigingen:

 • Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 verder verhoogd naar 36%;
 • De indexatiefactor van 1,0961 wordt verlaagd met 0,001159 tot 1,094941. Deze verlaging werkt door naar de indexatiefactor van de arbeidskorting. Het hoge tarief van de Aof-premie wordt verhoogd met 0,05%-punt;
 • Per 2025 vervalt de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting, zodat de inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend;
 • De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt nagenoeg gehalveerd, waarmee de mkb-winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komt;
 • De inkomsensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt afgebouwd in negen stappen voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK, inclusief ouders van kinderen geboren na 31 december 2024. Voorts wordt de afschaffing van de IACK met twee jaar uitgesteld, van 2025 naar 2027. Hiermee is de IACK op 1 januari 2035 uitgefaseerd;
 • De 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 versoberd. Deze wordt voor ten hoogste de eerste 20 maanden gesteld op ten hoogste 30% van het belastbare loon, voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 20% van dat loon en voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden tot ten hoogste 10% van dat loon. Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 in het bezit waren van een 30%-beschikking;
 • Er wordt een regeling getroffen voor een specifieke situatie waarin een pensioenregeling fiscaal bovenmatig kan worden. Het gaat met name om de pensioenregeling voor kappers die afwijkend van de meeste regelingen in Nederland geen franchise kent;
 • De bankenbelasting wordt verhoogd. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schuld wordt verhoogd van 0,044% naar 0,058%. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat op langlopende schuld betrekking heeft, wordt verhoogd van 0,022% naar 0,029%;
 • De belastingvermindering energiebelasting wordt voor 2024 verhoogd met € 23,40 naar € 521,78 (exclusief omzetbelasting);
 • De voorgenomen afschaffing van de vrijstelling duaal verbruik en non-energetisch gebruik kolen wordt met één jaar vervroegd, van 2028 naar 2027;
 • Het verlaagde energiebelastingtarief voor walstroom wordt jaarlijks vanaf 2024 tot en met 2033 in tien stappen verhoogd. De opbrengst wordt aangewend voor de jaarlijkse verlaging van het energiebelastingtarief op elektriciteit in de eerste schijf;
 • Per 1 juli 2024 wordt het maximaal toegelaten startgewicht dat onderdeel is van de voor de vliegbelasting geldende definitie van “vliegtuig” verlaagd van 8616 kilogram naar 4000 kilogram. Daarnaast wordt geregeld dat vliegtuigen die bijvoorbeeld worden ingezet als sproei-, les- of ambulancevliegtuig eventueel bij AMvB kunnen worden uitgezonderd van de vliegbelasting;
 • Het voorstel om de accijns op alcohol met 16,3% te verhogen, wordt nagenoeg gehalveerd. Wel wordt het accijnstarief op tabak verhoogd;
 • De kansspelbelasting wordt met 1 procentpunt verhoogd;
 • Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige krijgt een recht om een verzoek om inzage in zijn fiscale dossier te doen. Een besluit op een verzoek om inzage is een voor bezwaar vatbare beslissing, zodat daartegen de bezwaar- en beroepsmogelijkheid openstaat. De fiscale geheimhoudingsplicht geldt dan niet;
 • De vanaf 1 juli 2023 geldende accijnskorting voor benzine, diesel en LPG wordt één jaar doorgetrokken en de reguliere verhoging (indexatie) per 1 januari 2024 wordt niet doorgevoerd;
 • De belastingvrije som op de BES-eilanden wordt USD 20.424 en is daardoor niet langer lager dan het minimumloon;
 • Voor de BOR en DSR ab vervalt de voorwaarde van een registratie van pachtovereenkomsten bij de grondkamer, mits sprake is van een schriftelijke pachtovereenkomst waarbij tevens is voldaan aan de in art. 7:396 lid 1 onderdelen a tot en met c BW opgenomen voorwaarden voor noodzakelijke vruchtwisseling;
 • Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. In het wetsvoorstel was een verlaging naar 70% voorgesteld. Met ingang van 1 januari 2025 vervalt de voorwaarde van ‘ten minste 0,5%’ voor situaties waarin de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van een rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam. Ter dekking wordt ten eerste het ramingsverschil van € 9 mln. structureel van aan derden verhuurde onroerende zaken BOR en DSR ingezet. Ten tweede wordt de regeling groen sparen en beleggen versoberd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar € 30.000;
 • Het afbouwpad voor het verlaagd tarief glastuinbouw wordt verlengd van vijf naar tien jaar. De dekking hiervoor wordt gevonden in de CO2-heffing binnen de glastuinbouwsector, die in 2025 geïntroduceerd wordt;
 • Er komt een jaarlijkse evaluatiebepaling vanaf de inwerkingtreding van de WKK-maatregel;
 • De maatregelen uit het wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM worden ook toegepast op de reguliere beroepsmogelijkheden tegen administratieve sancties op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), dat wil zeggen: administratief beroep bij de officier van justitie, beroep bij de kantonrechter en hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
 • De voorgenomen afschaffing van de vrijstelling duaal verbruik en non-energetisch gebruik kolen wordt naar voren gehaald, van 2028 naar 2027.

 

Heeft u vragen, dan helpen onze experts u graag verder.

drs. Bo de Jong