Spring naar content

Schenking eigen woning? De voorwaarden

10 februari 2017

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is met ingang van dit jaar verhoogd naar € 100.000. Wilt u hiervan gebruikmaken, neem dan de regels in acht. Voor deze schenkingsvrijstelling gelden namelijk de nodige voorwaarden.

Met ingang van dit jaar mag u maximaal € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen. De begunstigde (of diens partner) moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment dat hij of zij de schenking krijgt. U mag het bedrag van € 100.000 voor de eigen woning in één keer schenken, maar u mag de schenking ook verdelen over twee of drie jaar, mits u de maximale vrijstelling maar niet overschrijdt.

Let op! 
Denk bij iedere schenking aan de leeftijdsgrens van 40 jaar voor de begunstigde of diens partner, wanneer u de maximale vrijstelling van € 100.000 niet in één keer schenkt, maar verspreid over twee of drie jaar.

Vrije besteding

Krijgt de begunstigde de schenking van zijn ouders, dan mag hij daarvan € 25.526 vrij besteden. Het restant moet worden besteed aan de eigen woning. Krijgt de begunstigde de schenking van iemand anders, dan is het vrij te besteden bedrag € 2.129.

Aanvullende voorwaarden

De schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 voor de eigen woning gaat gepaard met de nodige aanvullende voorwaarden, zoals:

  • Er mogen geen voorwaarden zijn verbonden aan de schenking. De schenking moet dus onvoorwaardelijk worden gedaan, maar er mag wel schriftelijk worden vastgelegd dat de schenking vervalt als de begunstigde het geld niet of niet op tijd gebruikt voor de eigen woning.
  • Het bedrag van de schenking moet daadwerkelijk zijn betaald en dit moet ook schriftelijk kunnen worden aangetoond. Schenking onder schuldigerkenning is dus niet mogelijk.
  • De begunstigde moet de schenking gebruiken voor de eigen woning. Daarbij geldt een bestedingstermijn: de schenking moet binnen drie jaar worden besteed aan de eigen woning. Wordt er gespreid geschonken dan begint die bestedingstermijn van drie jaar te lopen op het moment van de eerste schenking.
  • De begunstigde moet kunnen aantonen dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning. 
  • Is het geld niet of niet op tijd gebruikt voor de eigen woning, dan moet de begunstigde dit melden aan de Belastingdienst uiterlijk op 31 mei van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor een beroep is gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000.