Spring naar content

Herstelkader derivatencontracten binnen het MKB

11 juli 2016

Veel organisaties hebben in het verleden derivatencontracten afgesloten, veelal om het renterisico af te dekken. Deze organisaties zijn vaak geconfronteerd met forse extra kosten vanwege deze derivaten. Zoals u wellicht heeft meegekregen in de media zijn er veel ontwikkelingen gaande omtrent een voorgenomen compensatieplan voor deze derivatencontracten. Onder andere het Financieel Dagblad (maandag 4 juli 2016) wijdt een groot artikel op de voorpagina aan het compensatieplan. Een dag later is door het Onafhankelijk Derivatencommissie het zogenaamde Uniforme Herstelkader voor derivatencontracten gepubliceerd.

Het uniforme herstelkader ziet op derivatencontracten die ná 1 januari 2005 door banken zijn verkocht aan ondernemingen binnen het MKB. Het gaat hierbij voornamelijk om de zogenaamde “renteswaps” en “rentecaps”. Dit zijn rentederivaten die een onderneming beschermen tegen het risico van een stijgende rente. De rente heeft echter vanaf 2008 een (sterk) dalende trend ingezet, waardoor de derivatenposities een negatieve waarde hebben gekregen. Het herstelplan betreft derhalve een regeling om ondernemers met rentederivatenposities tegemoet te komen.

Het herstelplan is complex en bestaat uit verschillende stappen, waaronder (maar niet uitsluitend) de omzetting van een gestructureerd rentederivaat, het herstellen van technische onvolkomenheden alsmede een “coulancevergoeding”. De banken ABN AMRO, ING, SNS en Van Lanschot scharen zich achter het herstelplan. Na enig oponthoud is de Rabobank inmiddels ook aangesloten.

Om in aanmerking te komen voor het herstelplan en een eventuele coulancevergoeding dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Heeft u in het verleden (ná 1 januari 2005) derivatencontracten afgesloten met de bank en bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor het herstelplan? Wilt u meer weten over wat het herstelplan precies inhoudt of hoe een mogelijk coulancevergoeding eruit kan zien?

Wij kunnen u (i) meer informatie verschaffen over het uniforme herstelkader, (ii) eventueel begeleiden bij een deelname aan het herstelkader of (iii) in contact brengen met specialisten op dit gebied binnen ons netwerk. Voor meer informatie staat onze collega Robin Franken u graag te woord. 

Bronnen:
Financieel Dagblad (alle dagen van week 27-2016)
http://www.derivatencommissie.nl/publicaties/2016/07/05/herstelkader/