Spring naar content

Advieswijzer Scholing en personeel 2016

18 juli 2016

De overheid betaalt mee!

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. Verliep deze stimulering tot en met 2013 nog via de loonheffing, vanaf 2014 is deze vormgegeven in de vorm van een subsidie De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Doelgroepen

U kunt niet voor elke leerling die bij u werkt, voor subsidie in aanmerking komen. Alleen de volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie: 

 • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
 • Leerlingen die een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) in het mbo volgen.
 • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding techniek of landbouw en natuurlijke omgeving volgen. Het gaat hierbij om opleidingen die een praktijkdeel als verplicht onderdeel kennen.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) of de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 • Promovendi en toio’s die in dienst van een privaatrechtelijke rechtspersoon promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper (toio) volgen. Voorwaarde is wel dat ze dit doen op basis van een tussen de rechtspersoon en de universiteit gesloten overeenkomst. 

Let op!
U komt niet voor subsidie in aanmerking als het gaat om deelnemers aan een voltijd hbo- of universitaire opleiding. Ditzelfde geldt voor mbo-bol-opleidingen, EVC-trajecten en niet-technische hbo-opleidingen. Maatwerktrajecten in het mbo en hbo komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze volledig voldoen aan de eisen van een volledig onderwijsprogramma mbo-bbl of hbo-techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.

Tip:
Sommige buitenlandse opleidingen komen ook in aanmerking voor subsidie als deze vergelijkbaar zijn met een Nederlandse opleiding voor mbo (bbl), hbo (duaal/deeltijd in de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving). U dient dan wel in het bezit te zijn van een verklaring dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u een erkend leerbedrijf zijn (voor vmbo´ers / mbo´ers) of door een onderwijsinstelling zijn aangemerkt als een onderneming die een goede begeleiding geeft (voor hbo´ers, promovendi en toio’s). Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Er is een geldige (leer-werk)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding van de leerling valt binnen de doelgroepen waarvoor de subsidie geldt.
 • De beroepsopleiding richt zich op een volledig diploma.
 • De beroepsopleiding is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) voor mbo of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) voor hbo.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de onderwijswetgeving voorschrijft. 

U hoeft geen volledig jaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te komen. Voor het vmbo en mbo gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

NiveauVoorwaarden 


vmbo 3e en 4e leerjaar

 • buitenschools praktijkgedeelte met minimaal 640 klokuren en maximaal 1280 klokuren per schooljaar,
 • in elke schoolweek binnenschools onderricht,
 • gericht op behalen startkwalificatie.


mbo-bbl

 • minimaal 200 begeleide onder¬wijsuren per studiejaar door de onderwijsinstellingen,
 • minimaal 610 klokuren beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf.

Tip:
De urennorm in het mbo-bbl is niet van toepassing voor praktijkleerovereenkomsten die voor 1 augustus 2013 zijn afgesloten.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is pas achteraf bekend, omdat deze afhankelijk is van het aantal subsidieaanvragen. De verdeling van de beschikbare subsidie vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend. Het bedrag per praktijkleerplaats is gemaximeerd op € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

De beschikbare subsidie per categorie:

Categorie Bedrag 
vmbo € 1,4 mln
mbo € 188,9 mln 
hbo € 8 mln
promovendi/toio’s € 6,7 mln

De subsidie wordt toegekend per gerealiseerde praktijkleerplaats. Onder een gerealiseerde praktijkleerplaats wordt verstaan het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Elke week waarin onderricht is gegeven, telt mee. Het maakt hierbij niet uit op hoeveel dagen in die week begeleiding is gegeven. Een week waarin geen begeleiding is gegeven telt niet mee als gerealiseerde praktijkleerplaats. Het subsidiebedrag wordt dan naar rato verlaagd.

Let op!
Voor het vmbo en mbo wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan het aantal weken waarin in de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016 daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen, dient minimaal 40 weken onderricht in de praktijk in het studiejaar te hebben plaatsgevonden. Voor het hbo wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan het aantal weken waarin in de periode 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen, dient minimaal 42 weken onderricht in de praktijk hebben plaatsgevonden in het studiejaar. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken waarin onderricht heeft plaatsgevonden.

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Er wordt geen subsidie ontvangen voor vertraging waardoor de nominale duur van de opleiding wordt overschreden. Tijdens het tussentijds stopzetten van de opleiding, bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof, bestaat geen recht op subsidie. Na hervatting van de opleiding bestaat weer recht op subsidie totdat het maximum (de nominale duur van de opleiding) is behaald.

Aanvraag subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. De subsidie geldt per studiejaar. U vraagt de subsidie aan na afloop van het studiejaar door middel van een digitaal aanvraagformulier. Voor het studiejaar 2015/2016 kunt u vanaf 2 juni 2016 tot en met uiterlijk 15 september 2016 (voor 17.00 uur) de subsidie aanvragen.

Let op!
U kunt de aanvraag alleen achteraf indienen: dus na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus 2016) of na afloop van de begeleiding. De uiterste deadline is 15 september 2016 voor 17.00 uur. Aanvragen die later door RVO worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Tip:
Om het digitale aanvraagformulier in te vullen heeft u eHerkenning nodig. Voorkom dat u te laat beschikt over eHerkenning en vraag deze tijdig aan.

Administratieve verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u de volgende gegevens in uw administratie vastleggen:

 • een getekende (leer-werk)overeenkomst.
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van uw digitale tijdschrijfsysteem, een presentielijst of een geldig arbeidscontract in combinatie met een verzuimregistratie.
 • een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt. Door middel van een projecturenregistratie of een digitaal tijdschrijfsysteem kunt u de daadwerkelijke uren laten zien.
 • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties van de beroepsvorming zijn behaald. Hierbij moet u denken aan een werkboek van de leerling en gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.

Let op!
Het RVO kan nog tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt controles uitvoeren.

Tot slot

Met de subsidieregeling Praktijkleren betaalt de overheid mee aan de scholing van uw personeel. Deze advieswijzer heeft u inzicht gegeven in de belangrijkste regels. Neem voor meer informatie contact met ons op.