Spring naar content

Terugblik: dit was ons CAMPUS Event over Digitale technologie

Op dinsdag 21 november vond ons CAMPUS Event over Digitale technologie plaats op de campus van Breda University of Applied Sciences. We kijken terug op een gezellige en vooral inspirerende avond! Hoofdonderwerp was het verhaal van auteur en spreker Menno Lanting. In een bevlogen presentatie nam hij klanten en collega’s mee in de wereld van…

Lees meer

Terugblik Witlox VCS Golfdag 2023

Op 13 september jl. organiseerden wij onze traditionele Witlox VCS Golfdag. We hebben, samen met onze relaties, genoten van een mooie sportieve dag onder het genot van een hapje en een drankje. Deze gezellige dag is zeker weer voor herhaling vatbaar. Bekijk hier een foto impressie van deze dag.

Lees meer

Niet eerder dan 1 juli 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens

Werknemers die met pensioen gaan kunnen straks maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. Deze mogelijkheid zou oorspronkelijk per 1 januari 2023 ingaan, maar is al meerdere keren uitgesteld. Inmiddels is bekend dat deze mogelijkheid niet eerder dan 1 juli 2024 in werking zal treden. Bedrag ineens U kunt straks, als pensioengerechtigde,…

Lees meer

Zeer sterke winst- en omzetgroei voor de horeca in 2022

Verschillen binnen de branche groot, kredietwaardigheid verslechterd De horeca heeft na het verdwijnen van de coronamaatregelen een sterk herstel laten zien. De branche zag de omzet en de winst in 2022 stevig versnellen, ondanks de hard gestegen kosten. Toch zijn er ook zorgen, want de kredietwaardigheid is behoorlijk afgenomen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-Rapport ‘Branches…

Lees meer

Moet u als ondernemer bepaalde transacties checken en melden?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kent voor bepaalde ondernemers een aantal verplichtingen. Het is van belang deze strikt na te leven, anders kunt u met forse boetes worden geconfronteerd. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Wwft moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld…

Lees meer

Winst en investeringsvermogen mkb onder druk

Vooral micro-mkb heeft het zwaar, kredietwaardigheid achteruit   Het midden- en kleinbedrijf heeft over 2022 gemiddeld een flink lagere winstgroei laten zien dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit het nieuwe SRA-Rapport ‘Branches in Zicht 2023, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Paul Dinkgreve, bestuurslid van SRA, maakt zich daarom grote zorgen over het mkb. “Als…

Lees meer

Aftrek hypotheekrente eigen woning bij scheiden

Heeft u een gezamenlijke eigen woning en gaat u scheiden? Houd dan ook rekening met uw aftrek hypotheekrente in uw aangifte inkomstenbelasting. Die kunt u namelijk niet in alle gevallen in aftrek blijven brengen. Nog twee jaar aftrek hypotheekrente Gaat u scheiden en verlaat u de eigen woning? Dan heeft u daarna, onder voorwaarden, nog…

Lees meer

Eisen verplichte energiebesparing aangescherpt

Bedrijven die veel energie verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze verplichting is per 1 juli 2023 aangescherpt. De verplichting gaat voor meer bedrijven gelden en er worden maatregelen verplicht gesteld die betrekking hebben op de productie van hernieuwbare energie en hernieuwbare energiedragers, dan wel de overstap hierop. Verplichte energiebesparing Er bestaat al…

Lees meer

Zijn zonnepanelen zelfstandig bedrijfsmiddel?

Als u als ondernemer investeert in zonnepanelen, kunt u hierop afschrijven. Maar kunt u op de zonnepanelen afschrijven als zelfstandig bedrijfsmiddel, of als onderdeel van het gebouw waarop ze geplaatst zijn? Welke factoren zijn daarvoor van belang? Zelfstandig of niet? Of zonnepanelen als zelfstandig bedrijfsmiddel zijn aan te merken, is volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant afhankelijk…

Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren weer van start

De Subsidieregeling praktijkleren is in juni weer van start gegaan. U kunt deze subsidie aanvragen, wanneer u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. U kunt nu een aanvraag indienen voor het studiejaar 2022-2023. Doelgroep Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten…

Lees meer

Nieuwe verplichtingen bij ziekteverzuim vanaf 1 juli 2023

Werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om schriftelijk hun visie te geven op het ziekteverzuimproces. Zij zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie. Het betreft hier een wettelijke vastlegging van hetgeen in de praktijk al vaak gebeurde. Verplichte gezamenlijke visie De visie van werkgever en werknemer was altijd al onmisbaar bij de…

Lees meer

Einde FOR bij gebroken boekjaar?

U kunt sinds dit jaar niet meer doteren aan uw oudedagsreserve, ofwel de FOR. Maar hoe zit dat als u werkt met een gebroken boekjaar? Fiscale oudedagsreserve (FOR) Via de FOR kon u tot dit jaar bedragen van de winst reserveren ten behoeve van uw oude dag. De FOR is inmiddels afgeschaft, maar er is…

Lees meer

Eerder verplicht aanwezig zijn betekent extra loon

Als een werknemer eerder op zijn werk aanwezig moet zijn om zich voor te kunnen bereiden om met het werk te kunnen starten, en deze verplichting ook is vastgelegd, dient de werkgever deze tijd uit te betalen als loon. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag beslist in een zaak waarbij het ging om een…

Lees meer

Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer. Verleggingsregeling Als een verleggingsregeling van toepassing is, dient niet de leverancier van goederen btw te…

Lees meer

Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding

Het kabinet is van plan om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke procedures tegen te gaan. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding legt de vrijheid van de werknemer om na afloop van zijn dienstverband elders in dienstbetrekking dan wel als zelfstandige te gaan werken aan banden. Om die reden is het…

Lees meer

Gezonde lunches voor werknemers vrijgesteld?

Arbo-voorzieningen zijn onder voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing. Maar geldt dat ook voor gezonde lunches? Hof Den Haag vindt van niet, maar daar is de adviseur van de Hoge Raad het niet mee eens. De vraag is wat de Hoge Raad hiermee gaat doen. Arbo-voorzieningen Verplichte arbo-voorzieningen die voor de werkgever rechtstreeks voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet,…

Lees meer

Wet toekomst pensioenen definitief!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor. Ingangsdatum De wet gaat per 1 juli 2023 in, maar er geldt wel een overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen tot 2028 (dat was in het wetsvoorstel eerst nog 2027). Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De belangrijkste wijzigingen ten…

Lees meer

Vraag btw zonnepanelen 2022 uiterlijk 30 juni terug

Kocht u in 2022 zonnepanelen voor op uw woning? En vroeg u de btw die u hierbij betaalde nog niet terug? Kom dan snel in actie. U heeft hier nog tot 30 juni 2023 de tijd voor. Btw zonnepanelen Als u in 2022 zonnepanelen kocht en op uw woning liet installeren, dan berekende de leverancier/installateur…

Lees meer

Automatische incasso motorrijtuigenbelasting vrachtwagens

Vanaf 1 juni 2023 kan de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagen via automatische incasso aan de Belastingdienst worden betaald. Paarse krokodil Eind 2006 trad een wet in werking met daarin een aantal maatregelen om de administratieve lasten te verminderen, ook wel bekend onder het Wijzigingsplan ‘Paarse krokodil’. Eén van die maatregelen betrof de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting…

Lees meer

Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze schulden aflossen. Als zij niet aan de voorwaarden van die betalingsregeling voldoen, zal de Belastingdienst vanaf 13 juni 2023 de betalingsregeling intrekken. Betalingsachterstanden Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022…

Lees meer

Aangifte schenkbelasting 2023 nog niet online mogelijk

Als u een schenking ontvangt, moet u over het algemeen een aangifte schenkbelasting indienen bij de Belastingdienst. Voor schenkingen die u in 2023 ontvangt is dat nog niet online mogelijk, maar wel op papier. Voor 1 maart 2024 U hoeft nog geen haast te maken met het doen van aangifte schenkbelasting over het jaar 2023.…

Lees meer

Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie

De uitkeringen aan werkgevers voor de Ziektewet (ZW) en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) voor werknemers met een loonkostensubsidie blijken te hoog of te laag berekend. Het UWV gaat de gemaakte fouten herstellen. Compensatie door UWV bij no-riskpolis of zwangerschaps- en bevallingsverlof Als werkgever betaalt u bij ziekte of verlof van een werknemer het loon…

Lees meer

Beperking revisierente bij afkoop lijfrente wordt wettelijk vastgelegd

Als u een lijfrente afkoopt, moet u soms revisierente betalen. Bent u arbeidsongeschikt en wilt u derhalve uw lijfrente (deels) afkopen, dan geldt voor deze situatie een gedeeltelijke vrijstelling voordat u revisierente moet betalen. Deze mogelijkheid bestond al, maar wordt nu wettelijk vastgelegd. Afkoop lijfrente Een lijfrente wordt vaak aangeschaft om een pensioentekort aan te…

Lees meer

Brief met betaalinformatie Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt voortaan nieuwe brieven met betaalinformatie waarin staat hoe u uw belastingen en toeslagen kunt betalen. U ontvangt geen brieven met acceptgiro’s meer omdat het betalen van belastingen en toeslagen per acceptgiro vanaf 1 juni 2023 niet meer mogelijk is. Betaalinformatie De brieven die de Belastingdienst stuurt, zien er anders uit dan u…

Lees meer

Wanneer bezit u fiscaal gezien een onderneming?

Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van fiscale ondernemersfaciliteiten. U moet dan wel fiscaal kwalificeren als onderneming. Wanneer is er in fiscaal opzicht sprake van een onderneming? Welke factoren zijn daarvoor bepalend? Urencriterium Om in aanmerking te komen voor een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, is het van belang dat u voldoet aan het…

Lees meer

Uiterlijk 2 juni definitieve NOW 5 en 6 aanvragen

U kunt tot en met 2 juni 2023 de definitieve berekening aanvragen van de NOW voor de laatste twee periodes. Dit betreft de NOW 5 en de NOW 6. De periodes De exacte periodes waar u nu de definitieve berekening voor moet aanvragen zijn: NOW 5: november en december 2021 (zevende periode) NOW 6:  januari,…

Lees meer

Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het

Ook verenigingen en stichtingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor het gedeelte waarmee ze een onderneming drijven. Als de winst niet al te hoog is, geldt wel een vrijstelling. Hoe kunt u hiervan gebruikmaken? Vrijstelling bij relatief geringe winst De winst van een stichting of vereniging kan in een jaar worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting als…

Lees meer

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

In de op vrijdag 28 april (2023) aangeboden Voorjaarsnota 2023 valt een aantal fiscale maatregelen op die het kabinet voor ogen heeft. Zonder compleet te willen zijn, hebben wij een top 5 voor u samengesteld. We sluiten af met een opsomming van een aantal andere fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023. 1. Aanpassingen in de…

Lees meer

Belastingvrij verhuiskosten vergoeden aan uw werknemer

Als uw werknemer verhuist, kunt u belastingvrij verhuiskosten vergoeden. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Welke zijn dit? Verhuizen voor het werk Als uw werknemer verhuist in het kader van zijn dienstbetrekking bij u, kunt u zijn verhuiskosten belastingvrij vergoeden. Hiervoor geldt namelijk een gerichte vrijstelling. Gerichte vrijstelling verhuiskosten Onder deze gerichte vrijstelling mag u belastingvrij een…

Lees meer

Eisen voor giften in natura aangescherpt

Ook giften in natura zijn, net als geldelijke giften, onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De voorwaarden voor aftrek van giften in natura worden echter aangescherpt. Deze aanscherping moet per 2024 ingaan. Gift in natura Bij een gift in natura kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een duur schilderij. Voor de waarde ervan gaat de fiscus uit van…

Lees meer

Onderzoeksplicht belastinginspecteur beperkt, navordering terecht

Een belastinginspecteur hoeft niet uit zichzelf te onderzoeken of uw bedrijfsactiviteiten volgens de Kamer van Koophandel (KVK) gewijzigd zijn. Ook hoeft hij voor de winstbepaling geen rekening te houden met feiten die uit de btw-aangifte blijken. In die gevallen is er geen sprake van een ambtshalve verzuim en is navorderen dus toegestaan. Uitgaan van juistheid…

Lees meer

BMKB-regeling met vier jaar verlengd

De Borgstellingsregeling voor mkb-kredieten, de BMKB-regeling, wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027. Dit geldt ook voor de BMKB-Groenregeling. Dit heeft het kabinet bekendgemaakt, na evaluatie van de regeling. BMKB-regeling Vooral voor ondernemers met onvoldoende onderpand, kan de BMKB-regeling uitkomst bieden. Via de BMKB-regeling stelt de overheid zich garant voor een deel van…

Lees meer

Europese Commissie keurt TEK-regeling goed

De Europese Commissie heeft de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) goedgekeurd. Dit betekent dat de regeling volgens de geldende voorwaarden kan worden uitgevoerd. De TEK-regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022. Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) De TEK is bedoeld als tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten voor mkb-bedrijven die relatief veel energie…

Lees meer

Wanneer bent u starter voor de NOW?

Er bestaan voor starters specifieke regels inzake de NOW. Maar wanneer wordt u als starter aangemerkt en wat is daarvoor bepalend? Rechtbank Amsterdam gaf onlangs het antwoord. Daaruit blijkt dat niet altijd de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel bepalend is. NOW Ondernemers met personeel die tijdens de coronacrisis forse omzetverliezen boekten, konden…

Lees meer

Belastingdienst start speciaal loket voor ANBI’s

Wie een ANBI wil oprichten, kan vanaf nu terecht op een speciale website van de Belastingdienst. Op de site vindt u veel informatie over ANBI’s. Ook biedt het loket de mogelijkheid om in contact te komen met het zogenaamde ANBI-team van de Belastingdienst. ANBI De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen,…

Lees meer

Aftrekpost in 2023 meestal naar partner met laagste inkomen

Fiscale partners kunnen in de inkomstenbelasting bepaalde aftrekposten naar eigen keuze aan elkaar toedelen. Vanaf 2023 is toedeling aan de partner met het laagste inkomen meestal het voordeligst. Aftrekposten tegen 36,93% De volgende aftrekposten zijn in 2023 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 36,93%: aftrekbare kosten (waaronder hypotheekrente) voor de eigen woning, aftrek van alimentatie, van…

Lees meer

Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting

Als de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aan u oplegt met een te betalen bedrag, berekent de Belastingdienst in beginsel ook belastingrente. Deze rente bedraagt 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting. U kunt deze belastingrente voorkomen. Inkomstenbelasting De Belastingdienst berekent geen belastingrente over uw aanslag inkomstenbelasting 2022 als u voor 1…

Lees meer

Box 3: wat gebeurde er afgelopen maand?

Box 3 houdt de gemoederen nog volop bezig. Ook afgelopen maand verscheen weer voldoende berichtgeving. In dit artikel vindt u een overzicht. Forfaits 2022 bekend Zo maakte staatssecretaris Van Rij de definitieve forfaits voor bank- en spaartegoeden en schulden voor het jaar 2022 bekend. Voor het jaar 2023 worden deze definitieve forfaits pas begin 2024…

Lees meer

Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze schulden aflossen. Als zij niet aan de voorwaarden van die betalingsregeling voldoen, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken. De Belastingdienst heeft daar nog even mee gewacht,…

Lees meer

Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Het pakket is bedoeld om werkenden meer inkomenszekerheid te bieden en om ondernemers meer flexibiliteit te geven. Zelfstandigen moeten zich bij tegenslag beter beschermd weten. Zekerheid voor werkenden Het vaste contract moet weer de norm…

Lees meer

Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen

Op 14 maart 2023 heeft de Tweede Kamer de wet Toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen. Hierin is onder meer opgenomen dat werkgevers verplicht zijn een werkwijze op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten, zodanig dat arbeidsmarktdiscriminatie geen rol kan spelen. Let op! Deze wet zal waarschijnlijk in…

Lees meer

Wanneer zijn liquiditeiten duurzaam overtollig?

Als ondernemer in de inkomstenbelasting, dus als zelfstandig ondernemer, mag u in uw bedrijf over niet te veel liquiditeiten beschikken. Duurzaam overtollige liquiditeiten moet u verplicht naar privé overbrengen. Maar wanneer is er sprake van ‘duurzaam overtollig’? Box 1 of box 3? Als u vermogen moet overhevelen naar privé heeft dit mogelijk consequenties voor het…

Lees meer

NOW versoepeld bij 100% overname

Als er sprake is van een 100% overname van een bedrijf, kunnen voor het recht op de NOW de regels met betrekking tot de omzet en loonsom worden versoepeld. In die situaties kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de omzet- en looncijfers van het overgenomen bedrijf. Dit blijkt uit antwoord op Kamervragen. Geen omzet-…

Lees meer

Wanneer is rechtsvertraging vanwege corona gerechtvaardigd?

Als u een belastinggeschil voor de rechter wilt uitvechten, staan hier vaste termijnen voor. Wanneer deze termijnen door de Belastingdienst of de rechtbank worden overschreden, heeft u recht op een schadevergoeding vanwege de hierdoor veroorzaakte spanning en frustratie. Verlenging door corona? Deze termijnen konden worden verlengd vanwege de coronacrisis. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald…

Lees meer

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2023

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont? Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten.…

Lees meer

Let op bij verdeling aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting

Het is niet altijd het voordeligst om aftrekposten in de inkomstenbelasting toe te delen aan de partner met het hoogste inkomen. Tegenwoordig is juist toedeling aan de partner met het laagste inkomen steeds vaker voordeliger. Let daarop bij het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting 2022. Verdeling aftrekposten In de aangifte inkomstenbelasting is het mogelijk om…

Lees meer

Vastleggen relatiebeding moet secuur

Alhoewel door de Hoge Raad is beoordeeld dat een relatiebeding onder de wettelijke bepaling van het concurrentiebeding valt, kan er soms toch discussie ontstaan over het verschil. Een voorbeeld. Casus Een werknemer ging werken bij een bedrijf dat gelieerd is aan een relatie van zijn voormalige werkgever. Die werkgever was van mening dat de werknemer…

Lees meer

Berekening legesheffing moet te achterhalen zijn

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, mag de gemeente hiervoor leges heffen. De gemeente is verplicht inzage te verschaffen in de berekening van de te betalen leges. Kan dit niet omdat de digitale berekeningswijze inmiddels een update heeft ondergaan, dan komen de leges te vervallen. Kenbaarheidseisen Een belastingverordening moet duidelijkheid verschaffen over de te heffen belasting…

Lees meer

Brochure fiscale aspecten opkoopregeling veehouders

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd inzake de fiscale aspecten van de opkoopregeling voor veehouders. De brochure is tot stand gekomen in overleg met LTO-Nederland. Diverse belastingen De brochure gaat in op tal van belastingen die bij de opkoopregeling aan de orde komen. Deze zijn onderverdeeld in inkomstenbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. Vraag…

Lees meer

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem…

Lees meer

Kabinet wil strafkorting op AOW schrappen

  Het kabinet wil de korting op de AOW schrappen die mensen krijgen als ze in een jaar ten onrechte te weinig of geen premie hebben betaald. Deze korting bedraagt 2% per jaar en kan zelfs tot gevolg hebben dat meer op de AOW gekort wordt dan er aan premie verschuldigd was. Let op! Het…

Lees meer

Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart

Ondernemers in het mkb van wie de energiekosten minstens 7% van de omzet uitmaken, kunnen van 21 maart tot 2 oktober 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Het voorschot aan subsidie dat ondernemers na toekenning ontvangen, is verlaagd van 50 naar 35%. Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) De TEK is bedoeld als tegemoetkoming…

Lees meer

Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering

Als u te laat bent met bezwaar maken tegen uw belastingaanslag, kunt u een verzoek indienen om ambtshalve vermindering. De fiscus moet hier binnen acht weken op reageren. Blijft een reactie uit, dan kunt u een dwangsom eisen. Dit geldt ook als u een verzoek heeft ingediend tot ambtshalve vermindering van uw aanslag. Ambtshalve vermindering…

Lees meer

Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb

De subsidie op investeringen gericht op besparing van CO2, de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI), is dit jaar meer gericht op het mkb. Ook is er drie keer zoveel subsidie beschikbaar dan vorig jaar, waardoor het budget dit jaar uitkomt op € 138 miljoen. Waarvoor VEKI? De VEKI is bestemd voor investeringen die CO2 besparen en…

Lees meer

Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee

Een werknemer eiste dat zijn werkgever ook overuren en toeslagen zou meetellen in de berekening van zijn vakantieloon. Bij een kantonrechter kreeg hij gelijk over de toeslagen, maar niet over de overuren. Het Gerechtshof in Den Haag, dat de zaak in hoger beroep behandelde, oordeelde anders. Minimaal 4 weken vakantie met behoud van loon Werknemers…

Lees meer

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft LIV, jeugd-LIV en LKV. Kijk deze berekeningen goed na. Verbeteringen zijn namelijk nog mogelijk tot en met 1 mei 2023. LIV U heeft voor het jaar 2022 waarschijnlijk recht op lage-inkomensvoordeel (LIV) als u in 2022:…

Lees meer

Opgelet bij testrit geschorste auto

Als u met een auto rijdt waarvan u het kenteken heeft laten schorsen, riskeert u een naheffing met boete. U kunt echter aan de boete ontkomen als u niets te verwijten valt. Desondanks blijft de naheffing dan in stand. Kenteken schorsen Als u een auto tijdelijk niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. U…

Lees meer

Voorkom belastingrente met btw-suppletie

Ga nog deze maand na of u over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Als u deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst, berekent de Belastingdienst geen rente. Btw-suppletie Als u te weinig btw heeft aangegeven in uw btw-aangiften, bent u verplicht dit te corrigeren met…

Lees meer

Inkomstenbelasting bij opvang Oekraïense vluchtelingen

Heeft u in 2022 vluchtelingen uit de Oekraïne in uw huis opgevangen? Let dan op bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Mogelijk wordt een vluchteling namelijk aangemerkt als uw fiscale partner. De Belastingdienst biedt een oplossing voor eventuele nadelige gevolgen daarvan. Fiscale partner In de wet is opgenomen dat fiscaal partnerschap kan ontstaan door…

Lees meer

Diensten voor tuchtcollege met btw belast?

Moet een stichting die diensten verricht met betrekking tot tuchtrechtspraak in de advocatuur btw in rekening brengen over de verrichte diensten? Hof Den Haag vindt van wel, onder meer omdat de diensten verricht worden in het economische verkeer. Tuchtrechtspraak In de betreffende zaak handelde het om een stichting die de organisatie en coördinatie van de…

Lees meer

Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer

Wie energie opwekt met zonnepanelen en deze deels teruglevert aan zijn energiemaatschappij, moet hierover btw betalen. De af te dragen btw kan worden berekend via een forfait. De toepassing van dit forfait wordt per direct uitgebreid. Ook mogen ondernemers vanaf nu van het forfait gebruikmaken voor hun privéwoning. Verhoging opwekvermogen Het forfait voor de af…

Lees meer

Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot

Het kabinet stelt voor 2023 € 8 miljard beschikbaar om middels duurzame energie de uitstoot van CO2 te verminderen, af te vangen en op te slaan. Het geld komt beschikbaar via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), de belangrijkste subsidie voor duurzame energieprojecten. ‘Hekjes’ in SDE++-regeling Dit jaar wordt binnen de regeling voor het…

Lees meer

Kindgebonden budget verhoogd

Het kindgebonden budget is voor 2023 extra omhoog gegaan. Deze verhoging geldt voor elk kind. Alleenstaande ouders krijgen hier bovenop een extra verhoging van maximaal € 356 per jaar. Ook is de vermogensgrens tot wanneer u recht heeft op deze tegemoetkoming naar boven bijgesteld. Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten…

Lees meer

Ondernemers krijgen alsnog schuldenoverzicht corona

Ondernemers die een aanmaning hebben ontvangen over een achterstand in de aflossing van hun coronaschuld, ontvangen zo spoedig mogelijk een schuldenoverzicht. Bij de ontvangen aanmaning ontbrak een dergelijk overzicht, waardoor niet duidelijk was wat de achterstand nu daadwerkelijk was. Coronaschuld Ondernemers konden tijdens de coronacrisis uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Deze schulden moeten…

Lees meer

Advieswijzer Fiscale eenheid 2023

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk. De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel…

Lees meer

Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

Energie-intensieve mkb-ondernemers kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK kan worden verkregen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Tip! Ook stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de TEK-regeling, kunnen een aanvraag indienen. Berekening TEK De TEK wordt…

Lees meer

Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart

Werkgevers in het mkb kunnen vanaf 1 maart 2023 de zogenaamde SLIM-subsidie, Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, weer aanvragen. Nieuw in de regeling is dat ook mkb-ondernemingen een voorschot van 50% kunnen krijgen. Let op! U heeft één maand de tijd voor uw aanvraag. Het loket is namelijk open van 1 maart tot en…

Lees meer

Terugbetaald starterskrediet niet aftrekbaar

Als een ondernemer een starterskrediet van het UWV terug moet betalen, is dit fiscaal niet aftrekbaar. Het is namelijk niet aan te merken als persoonsgebonden aftrekpost, noch als negatief loon. Starterskrediet Bent u arbeidsongeschikt en wilt u een bedrijf starten, dan komt u welllicht in aanmerking voor een starterskrediet. Dit kan als een commerciële bank…

Lees meer

Tegemoetkoming gemaakte kosten vanwege Brexit eenvoudiger

Het wordt voor ondernemers die kosten hebben moeten maken vanwege de Brexit eenvoudiger om een tegemoetkoming, de BAR Bedrijfslevenregeling, aan te vragen. Er hoeven in veel gevallen minder administratieve bewijsmiddelen meegestuurd te worden bij het aanvragen van de tegemoetkoming. BAR Bedrijfslevenregeling De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling voorziet in een tegemoetkoming voor gemaakte kosten vanwege…

Lees meer

10,5% belastingrente Vpb voorlopig toch van de baan

De voorgenomen verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) per 1 maart 2023 van 8 naar 10,5% is voorlopig van de baan. Pas later dit voorjaar beslist het kabinet wat het met het rentepercentage uiteindelijk gaat doen. Aanpassing Besluit Om het percentage op 8% te kunnen houden, wordt het Besluit Belasting- en invorderingsrente zo…

Lees meer

Proceskostenvergoeding bij verlaging box 3

Bij vermindering of vernietiging van een aanslag heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van uw proceskosten. Dat kan ook gelden als uw aanslag lager wordt door rechtsherstel box 3. Proceskostenvergoeding In de wet- en regelgeving is geregeld dat u onder bepaalde voorwaarden recht heeft op vergoeding van proceskosten als een beroep bij een…

Lees meer

Advieswijzer Estate planning 2023

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door…

Lees meer

Kabinet wil UBO-register niet publiektoegankelijk maken

Op basis van de uitspraak van het Europese Hof voor wat betreft de openbaarheid van het UBO-register, heeft het kabinet besloten dit register niet publiektoegankelijk te maken. UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Het…

Lees meer

Zo voorkomt u 10,5% belastingrente

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting stijgt per 1 maart 2023 van 8 naar 10,5%. Zorg er dus voor dat u die belastingrente voorkomt! Wanneer betaalt u belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb)? Vanaf 1 maart van dit jaar betaalt u maar liefst 10,5% belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of na 1 juli…

Lees meer

Akkoord over Wet bescherming klokkenluiders

De Eerste Kamer heeft op 23 januari 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet implementeert de Europese Klokkenluidersrichtlijn en vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders. Het is nog onduidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Europese richtlijn Richtlijnen moeten in beginsel altijd worden omgezet in nationale wetgeving. Nederland is daarmee met…

Lees meer

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er naar verwachting vanaf 1 januari 2024 gerekend moet worden met een minimumuurloon op basis van 36 uren per week, in plaats van een minimumloon per maand. Normale arbeidsduur Nederland kent als een van de weinige EU-lidstaten…

Lees meer

Fiscus stuurt brief aan niet-bezwaarmakers box 3

De fiscus stuurt een brief aan degenen die eerder geen bezwaar hadden gemaakt over de heffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 in de massaalbezwaarprocedure en dit later alsnog gedaan hebben. In de brief staat onder meer het verdere verloop van de procedure. Heffing box 3 Eind 2021 heeft de…

Lees meer

Minder administratie rond fiets van de zaak

De administratieve lasten rond de fiets van de zaak worden verminderd. Met name als een fiets van de zaak ter beschikking wordt gesteld én er een vergoeding wordt gegeven voor de ritten waarop de fiets niet gebruikt wordt, is de administratieve last momenteel namelijk omvangrijk. Fiets van de zaak Sinds 2020 geldt er een fiscale…

Lees meer

Reserves VvE waarderen op rendement spaartegoed

Het aandeel in de reserves van een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet voor box 3 gewaardeerd worden tegen het rendement op spaar- en banktegoeden. Daarnaast moet voor de leegwaarderatio worden uitgegaan van de kale huur. Rechtsherstel Dit is de uitkomst van een zaak die speelde bij het Hof Arnhem-Leeuwarden in het kader van het rechtsherstel…

Lees meer

Voorschot TEK-subsidie verlaagd naar 50%

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast. De aanpassing houdt in dat het percentage aan voorschot verlaagd is van 60 naar 50%. Ook zijn de prijzen bekend waarmee ondernemers kunnen berekenen of hun energiekosten voldoende zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen. Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb De TEK is een subsidie voor…

Lees meer

Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting

Kreeg u in 2022 een of meerdere schenkingen? Vergeet dan niet voor 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting 2022 te doen. Wanneer aangifte schenkbelasting? U moet aangifte schenkbelasting doen als u: in 2022 een of meer schenkingen van uw ouder(s) kreeg met een totale waarde hoger dan € 5.677, en/of in 2022 een of meer schenkingen…

Lees meer

Nog een week voor de definitieve berekening NOW

Uiterlijk 22 februari 2023 moet u de definitieve berekening voor de NOW van de derde, vierde, vijfde en/of zesde aanvraagperiode hebben aangevraagd. De definitieve berekening moet u aanvragen bij het UWV. U heeft hier dus nu nog een week de tijd voor. Voorschot In eerste instantie heeft u 80 procent van de NOW als voorschot…

Lees meer

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2023

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen – onder voorwaarden – recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen:…

Lees meer

Aanvragen ISDE-subsidie gestart

Ook dit jaar kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen. De aanvraagperiode is inmiddels gestart. Aanvragen moet digitaal, via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO); voor bedrijven is eHerkenning verplicht.   ISDE-regeling De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) is een subsidie voor eigenaren van een koopwoning…

Lees meer

Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari

Na een pauze vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik, kan de STAP-subsidie (STimulering Arbeidsmarkt Positie) vanaf 28 februari 2023 weer worden aangevraagd. De subsidie is op een aantal punten aangescherpt. STAP-subsidie De STAP-subsidie is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar en kan worden aangevraagd bij…

Lees meer

Laag btw-tarief voor parkeren bij meerdaags festival

Een organisator van een meerdaags muziekfestival bood de bezoekers de mogelijkheid op het festivalterrein te overnachten. Daarnaast kon er eventueel de auto geparkeerd worden. Op het parkeren in deze situatie is het lage btw-tarief van 9% van toepassing, aldus Hof Den Haag. Zelfstandige prestatie? Voor het Hof is allereerst de vraag aan de orde of…

Lees meer

Controleverklaring accountant bij financiële zorgen ook naar OR

Accountants die zich financiële zorgen maken over een onderneming en betwijfelen of de onderneming kan worden voortgezet, moeten hun verklaring vanaf 2023 ook aan de ondernemingsraad sturen. Deze verplichting vloeit voort uit een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden. Faillissement voorkomen Door de verplichting moeten accountants hun verklaring in die gevallen ook ‘onverwijld’ naar…

Lees meer

Is schadevergoeding bij een bedrijfsongeval belast?

Als u als ondernemer zelf een bedrijfsongeval krijgt, dekt de verzekering vaak de schade. Maar is een dergelijke uitkering ook belast en zo ja, waar hangt dit vanaf? Sportieve ondernemer legt het bijltje erbij neer In een rechtszaak handelde het om een ondernemer die op een aantal terreinen actief was. Ze verrichtte onder meer sportactiviteiten,…

Lees meer

Rechter corrigeert gemeente inzake afvalstoffenheffing

Voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen kan een gemeente een afvalstoffenheffing invoeren. Wordt voor die heffing uitgegaan van een meerpersoonshuishouden terwijl het grootste deel van het jaar sprake is van een eenpersoonshuishouden, dan kan de rechter de heffing corrigeren op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Samenstelling huishouden Dat de rechter deze mogelijkheid…

Lees meer

Terugbetalen toeslagen voortaan zonder acceptgiro

Heeft u een teveel aan toeslagen ontvangen van de Belastingdienst, dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. De Belastingdienst stopt echter stapsgewijs met het versturen van acceptgirokaarten, wat betekent dat u de betaling op een andere manier moet verrichten. Let op!Per 1 juni 2023 vervalt de mogelijkheid om per acceptgiro te betalen geheel.…

Lees meer

Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk

Eerder was al bekend dat het mogelijk is om uitstel te vragen voor de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). De Belastingdienst meldt nu dat dit ook telefonisch kan. Renseigneringsverplichting/opgaaf UBD Het verplicht doorgeven aan de Belastingdienst van betaalde bedragen aan derden wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 zijn inhoudingsplichtigen…

Lees meer

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

Een inwoner van Nederland die werkt voor een werkgever die in Nederland niet inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting, kan in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag ter grootte van de vrije ruimte in aftrek brengen. Vrije ruimte werkkostenregeling in de loonbelasting Een werkgever kan een werknemer, onder voorwaarden, onbelaste vergoedingen geven door deze aan te wijzen…

Lees meer

Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers

Buitenlandse werkgevers die tijdelijk werknemers in Nederland laten werken moeten dit melden. Dit geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken. Nederlandse opdrachtgevers zijn verplicht om te controleren of er gemeld is en of de melding juist is. EU, EER of Zwitserland De meldingsplicht geldt voor buitenlandse werkgevers of zelfstandigen uit de EU,…

Lees meer

Hoeveel lage-inkomensvoordeel, LIV, in 2023?

Het plan om het lage-inkomensvoordeel (LIV) ook in 2023 te verhogen, gaat niet door. Wat worden nu de nieuwe bedragen voor 2023 en wat scheelt dat met 2022? Lage-inkomensvoordeel Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers met werknemers in dienst die tussen de 100 en 125% van het minimumloon verdienen. Alle voorwaarden voor het LIV…

Lees meer

Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe milieulijst en de nieuwe energielijst voor 2023 gepubliceerd. Ondernemers die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die op deze lijsten voorkomen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu- of energie-investeringsaftrek. Milieulijst De milieulijst bestaat uit milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvan de overheid de aanschaf wil stimuleren. Omdat deze bedrijfsmiddelen in…

Lees meer

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting. Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst…

Lees meer

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren 2017 en 2018. Kerstavondarrest box 3 De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 (hierna het Kerstavondarrest) dat de wijze van belastingheffing in box 3 in strijd is met het Eerste…

Lees meer

Let op bij de schenking voor eigen woning

Schenkt u in 2023 voor een eigen woning of schonk u in het verleden voor een eigen woning? Let dan goed op, vanaf 2023 is schenking nog maar beperkt mogelijk. Met een aantal punten bij de schenking van ouders aan kinderen heeft de staatssecretaris onlangs wel toegezegd soepel om te gaan. Schenking in 2023 van…

Lees meer

Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari

Heeft u in de derde, vierde, vijfde en/of zesde periode de tegemoetkoming NOW aangevraagd, dan moet u uiterlijk op 22 februari 2023 uw definitieve aanvraag indienen. De definitieve aanvragen moet u indienen bij het UWV. NOW De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die tijdens de coronacrisis geconfronteerd…

Lees meer

Landbouwnormen 2022 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en moeten deze aangeven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uitzondering: Biologische land- en tuinbouw Voor de biologische land-…

Lees meer