Spring naar content

Het verschil tussen aanzeggen en opzeggen

29 april 2021

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 leiden deze termen gemakkelijk tot verwarring. Vooral bij degenen die zich niet professioneel met het arbeidsrecht bezig houden. En dat is nog begrijpelijk ook. Beide houden verband met het einde van een arbeidsovereenkomst, maar zijn echter twee verschillende begrippen.

Aanzeggen houdt in dat de werkgever verplicht is de werknemer tenminste een maand voordat zijn of haar tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk te laten weten of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Die verplichting is er alleen als het een tijdelijk contract betreft voor de duur van 6 maanden of meer. De achterliggende gedachte is dat een werknemer met een contract voor bepaalde duur tijdig weet waar hij of zij aan toe is.

Als een werkgever de aanzegverplichting niet of niet tijdig nakomt, kan de werknemer in het eerste geval aanspraak maken op een vergoeding ter grootte van één maandsalaris. In het geval van te late aanzegging gaat het om een aanspraak naar rato.

Opzeggen is één van de bij wet geregelde manieren om een arbeidsovereenkomst eenzijdig (zonder dat medewerking van de andere partij nodig is) te beëindigen. Het uitgangspunt bij opzegging is dat vooraf toestemming moet zijn verleend door het UWV of door een commissie die op grond van de CAO is ingesteld. De arbeidsovereenkomst eindigt, nadat toestemming is verkregen van het UWV, op het moment dat de door werkgever in acht te nemen opzegtermijn is verstreken. In een beperkt aantal gevallen, zoals proeftijdontslag of een ontslag op staande voet is die toestemming overigens niet vereist.

Opzegging van het dienstverband kan door zowel werkgever als werknemer geschieden. Een werknemer heeft daar echter geen toestemming van het UWV voor nodig. Wel dient de opzegtermijn (doorgaans een maand) in acht te worden genomen.

Om een boete bij niet of te laat aanzeggen te voorkomen, is het overigens raadzaam om bij aanvang van het dienstverband in de arbeidsovereenkomst al aan te zeggen dat het dienstverband na het verstrijken van de bepaalde duur niet zal worden voortgezet. Maak daar als werkgever gebruik van!

Ik hoop dat na lezing van dit blog de vraag “Opzeggen of aanzeggen?” zich wat makkelijker laat beantwoorden. Heb je toch nog vragen of wil je jouw arbeidscontracten eens een keer laten screenen? Neem dan contact met ons op.