Spring naar content

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers

11 september 2015

Per 1 januari 2016 krijgt u te maken met nieuwe verplichtingen. Enkele maatregelen uit de Wet aanpak Schijnconstructies treden dan in werking. Het gaat om girale betaling van het wettelijk minimumloon en een specificatie van een kostenvergoeding op de loonstrook.

Girale betaling

Het is vanaf volgend jaar niet meer toegestaan het minimumloon aan uw werknemer contant uit te betalen. Dan is een girale uitbetaling van tenminste het netto wettelijk minimum loonbedrag verplicht. Dat loon moet aan de werknemer worden uitbetaald op een bankrekening die (mede) op zijn naam staat. Heeft uw werknemer geen bankrekening dan kunt u het minimumloon niet uitbetalen. Contante betaling of uitbetaling op een andere bankrekening dan die van de werknemer, is vanaf 2016 immers niet meer toegestaan. Doet u dit wel dan begaat u een overtreding en riskeert u een boete.

Let op!
Het is vanaf 2016 ook niet meer toegestaan om bedragen in te houden (tenzij het gaat om verplichte inhoudingen, zoals loonheffing en pensioenpremies) of vorderingen te verrekenen als hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Een bedrag inhouden op het minimumloon voor bijvoorbeeld de contributie aan de personeelsvereniging of voor een verkeersboete is dus niet toegestaan. Op dit inhoudingsverbod komt mogelijk nog een uitzondering.

Extra specificatie

Vanaf 1 januari 2016 moet u ook kostenvergoedingen die onderdeel zijn van het loon specificeren op de loonstrook. Uit de specificatie moet duidelijk zijn waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld. De omschrijving ‘algemene kostenvergoeding’ volstaat dus niet.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

U betaalt aan uw werknemer een brutoloon van € 1.800. De werknemer maakt € 600 kosten voor zijn dienstbetrekking, zoals bijvoorbeeld voor huisvesting, gereedschappen en reizen naar het werk. Die kosten moet hij betalen uit zijn loon. Daarmee bestaat het brutoloon feitelijk uit een arbeidsvergoeding van € 1.200 en een kostenvergoeding van € 600. U moet dan deze kostenvergoeding specificeren op de loonstrook, zodat duidelijk is waaruit deze is samengesteld.

Let op!
De specificatieplicht geldt niet voor kostenvergoedingen die zijn overeengekomen naast het loon.