Spring naar content

Maatregelen Belastingplan 2017

22 september 2016

Op Prinsjesdag zijn ook de belastingplannen van het kabinet weer bekend gemaakt. Bij deze belastingplannen steunt het kabinet op drie pijlers, te weten: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel waar mogelijk en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels.

Wij geven u hier een opsomming van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2017.

Inkomstenbelasting

 • 52%-tarief eerder bereikt
 • Wijzigingen heffingskortingen
 • Aftrek monumentpanden vervalt vanaf 2017
 • Aftrek scholingsuitgaven vervalt vanaf 2018
 • Toerekening vruchtgebruik krachtens erfrecht wettelijk geregeld
 • Rentemiddeling wettelijk geregeld
 • Definitie woning in aanbouw wettelijk uitgebreid
 • Vervallen tijdsvoorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
 • Geen verlies vrijstelling bij afkoop kapitaalverzekering eigen woning na goedkoper wonen
 • Wijziging toerekening schulden bij vruchtgebruik krachtens erfrecht
 • Heffingsvrij vermogen in box 3 voor (niet-kwalificerende) buitenlands belastingplichtigen
 • Box2-beleggen VBI wordt minder aantrekkelijk
 • Beloning buitenlandsbelastingplichtig bestuurder en commissaris in Nederland belast
 • Beperking reikwijdte toerekeningsstop APV

Vennootschapsbelasting

 • Uitfasering pensioen in eigen beheer
 • Introductie nexusbenadering en toegangscriteria in de innovatiebox
 • Renteaftrekbeperking overnameholding aangescherpt
 • Afbouw vennootschapsbelasting vanaf 2018 tot 2021
 • Langere termijn voor opteren belastingplicht vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

 • Teruggaaf btw oninbare vorderingen wordt eenvoudiger
 • Geen keuzemogelijkheid invulling begrip bouwterrein meer
 • Wijziging vrijstelling btw watersportorganisaties

Loonbelasting

 • Uitfasering pensioen in eigen beheer
 • Gebruikelijk loonregeling innovatieve startups versoepeld
 • Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen
 • Afschaffing jaarloonuitvraag
 • Verlegging inhoudingsplicht buitenlands concernonderdeel uitgebreid
 • Eindheffingsloon uitgesloten van loonbegrip S&O-afdrachtvermindering

Erf- en schenkbelasting

 • Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling
 • Termijn opleggen aanslag schenkbelasting eigen woning van drie naar vijf jaar

Overige belastingen- en toeslagen

 • Herziening voorschot en vaststelling toeslag binnen vijf jaar
 • Informatie-uitwisseling Belastingdienst/toeslagen aan andere bestuursorganen
 • Teruggaafregeling dividendbelasting voor niet-ingezetenen
 • Invordering belastingen en toeslagen onder één regime vanaf 2019
 • Ruimere betalingsregelingen belastingschulden vanaf 2019
 • Geschil in invordering vanaf 2019 naar de fiscale rechter
 • Tijdelijk verlaagd tarief energiebelasting openbare laadpalen
 • Maatregelen accijnzen