Spring naar content

Uitwerking fiscale coronareserve

20 mei 2020

De staatssecretaris kondigde op 24 april 2020 een fiscale coronamaatregel voor de vennootschapsbelasting aan. U mag het coronagerelateerd verlies over 2020 al in 2019 aftrekken. De maatregel moet mogelijke liquiditeitsproblemen voorkomen, de nadere voorwaarden vindt u in dit artikel.

Dankzij deze maatregel wordt het onder voorwaarden mogelijk om voor het in 2020 coronagerelateerd verlies, al in 2019 een fiscale reserve te vormen.

Voorwaarden

Voor het vormen van een coronareserve in 2019 gelden – in het kort – 5 voorwaarden:

  1. Er is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020.
  3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  4. De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.

 

Gevolgen vorming van coronareserve

Het vormen van een fiscale reserve is een keuze van de belastingplichtige en de adviseur. Het vormen van de coronareserve kan gevolgen hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Zo vermindert de coronareserve de winst over 2019. Daarmee vermindert ook de mogelijkheid om nog onverrekende verliezen uit oudere jaren in aanmerking te nemen in 2019. Verliezen uit oudere jaren zijn maar een beperkt aantal jaren vooruit te wentelen. Het is daardoor mogelijk dat toevoeging aan de coronareserve leidt tot het niet langer kunnen verrekenen van een dergelijk oud verlies. Er is dan sprake van verliesverdamping. Kies daarom het bedrag dat u aan de coronareserve toevoegt zodanig dat u verliesverdamping voorkomt.

Nieuwe aangifte

De reserve wordt voor het eerst gevormd in de aangifte over het jaar 2019. Is over het jaar 2019 al aangifte gedaan en wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid deze reserve te vormen, dan moet u een nieuwe aangifte indienen. Het is mogelijk om, vooruitlopend op de in te dienen aangifte, al rekening te houden met de reserve door een verzoek in te dienen om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 te verminderen.