Spring naar content

Meer UWV compensatie voor verlof

30 juni 2022

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarnaast wijzigen de regels voor ouderschapsverlof per augustus 2022. Het is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent en daarom zetten wij de belangrijkste regelingen hier in het kort op een rijtje.

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Zwangerschapsverlof gaat zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. De werknemer moet dit verlof uiterlijk drie weken voordat het verlof ingaat, aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts of verloskundige. Het bevallingsverlof duurt vanaf de dag na de bevalling ten minste tien weken, eventueel aangevuld met het aantal dagen dat de baby te vroeg geboren is. In totaal bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof minimaal zestien weken.

 

Geboorteverlof
Het partnerverlof bij geboorte is éénmaal het aantal werkuren per week (dus maximaal vijf dagen). Dit verlof wordt volledig betaald door de werkgever. De werknemer kan deze dagen aanvragen en opnemen in de eerste vier weken na de bevalling.

 

Aanvullend geboorteverlof
Naast het geboorteverlof voor de partner is er ook de mogelijkheid om vijf (extra) weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Een partner kan dus in totaal maximaal zes weken verlof opnemen. De eerste week kan direct na de bevalling worden opgenomen of in de eerste vier weken na de bevalling. De vijf extra weken moeten worden opgenomen in het eerste halfjaar na de bevalling. Voorwaarde voor dit extra aanvullende verlof is wel dat de werknemer eerst het reguliere geboorteverlof opneemt.

Gedurende het aanvullende geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van 70% van het maximumdagloon. Deze uitkering wordt door het UWV via de werkgever uitbetaald aan de werknemer. Het UWV kan de uitkering ook rechtstreeks aan de werknemer overmaken, als dit wordt aangegeven bij de aanvraag. De werkgever kan besluiten deze uitkering aan te vullen, maar is hiertoe niet verplicht, tenzij een geldende CAO anders bepaalt.

 

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof is onbetaald verlof voor de zorg van een eigen kind jonger dan 8 jaar. Het is een vorm van onbetaald verlof dat bij de werkgever aangevraagd wordt en het geldt voor beide ouders. De duur van het ouderschapsverlof is maximaal 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt en geldt voor ieder kind. Over dit verlof wordt geen vakantie opgebouwd.

Met ingang van 2 augustus 2022 heeft de werknemer gedurende negen weken recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering is gemaximeerd op 70% van het maximumdagloon.

De werknemer heeft alleen recht op deze uitkering als het verlof wordt opgenomen vóór de datum waarop het kind de leeftijd van 1 jaar bereikt en bouwt gedurende de periode van het betaald ouderschapsverlof gewoon vakantiedagen op. Dit geldt zowel voor het deel waarover de werknemer een uitkering van het UWV ontvangt, als voor het gedeelte waarover de werkgever (op grond van bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of een CAO) het ouderschapsverlof doorbetaalt, ongeacht de hoogte van de doorbetaling.

 

Adviezen en aandachtspunten

Geef het aan ons door als uw werknemer met verlof gaat!
Wist u dat de sociale verzekeringspremies anders kunnen zijn als uw werknemer gebruik maakt van een van bovenstaande mogelijkheden? Geef het dus altijd aan ons door als daar sprake van is. Dan zorgen wij ervoor dat de juiste premies worden berekend.

 

Vraag eHerkenning aan of machtig Witlox VCS voor de eHerkenning
Voor het indienen van aanvragen of voor het doorgeven van wijzigingen bij het UWV adviseren wij het werkgeversportaal van het UWV te gebruiken. Digitale meldingen kosten het minste tijd en zorgen voor een goede dossieropbouw. Voor het inloggen op het werkgeversportaal heeft u wel eHerkenning nodig. Zorg dat u alvast beschikt over een actieve inlog, zodat u direct meldingen kunt doen wanneer de situatie zich voordoet. Als u wilt dat wij de meldingen bij het UWV voor u verrichten, dan kunt u ons kantoor machtigen voor de eHerkenning.

 

Betaald ouderschapsverlof ook voor de DGA
De nieuwe regeling inzake betaald ouderschapsverlof geldt ook voor DGA’s! Voor een DGA is de uitkering gebaseerd op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder en het gemiddeld aantal uren dat wordt gewerkt.

 

Wilt u meer weten?
Neem dan vooral even contact met ons op. Wij helpen u graag.

Sebastiaan de Nijs