Spring naar content

De transitievergoeding. Hoe zit het ook alweer?

16 september 2020

Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Met de Wet arbeidsmarkt in balans zijn de regels omtrent de transitievergoeding m.i.v. 1 januari 2020 gewijzigd. In de praktijk merken wij dat werkgevers zich niet altijd realiseren dat hun (ex-)werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Hoe zit dat ook alweer?

Wat is de transitievergoeding eigenlijk en waar is deze voor bedoeld?
Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag, anderzijds om de transitie van werknemers naar een andere baan te vergemakkelijken.

Wanneer hebben werknemers recht op een transitievergoeding?
Werknemers hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding. Ontslag is het op initiatief van de werkgever beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar en wordt naar rato berekend voor het overige gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

Wanneer hebben werknemers geen recht op een transitievergoeding?
Er zijn enkele situaties waarbij de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. De meest voorkomende situaties waarbij geen recht is op een transitievergoeding zijn:

  • bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden;
  • als de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de kantonrechter anders beslist;
  • als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte;
  • als de werknemer ontslagen is, omdat hij de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd.

Compensatie transitievergoeding door UWV
In de volgende situaties is de transitievergoeding verschuldigd door de werkgever, maar kan de werkgever de betaalde transitievergoeding onder bepaalde voorwaarden gecompenseerd krijgen van het UWV.

1) Als een werkgever de werknemer ontslaat wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dan heeft de werknemer ook recht op een transitievergoeding. De werkgever kan de betaalde vergoeding echter, onder enkele voorwaarden, vanaf 1 april 2020 gecompenseerd krijgen. Dat geldt ook voor vergoedingen die in het verleden zijn betaald vanaf 1 juli 2015. De werkgever dient hiervoor een verzoek in bij het UWV.

2) In de Wet arbeidsmarkt in balans is daarnaast bepaald dat compensatie van de transitievergoeding onder voorwaarden voor kleine werkgevers mogelijk wordt als de werkgever vanwege pensionering zijn onderneming niet voortzet, of als gevolg van ziekte of gebreken niet meer in staat is de onderneming voort te zetten. Ook als de werkgever komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen. Beoogd is dat dit op 1 januari 2021 in werking treedt.

Overweegt u afscheid te nemen van een of meerdere werknemers?
Wij merken dat veel werkgevers in deze onzekere tijd genoodzaakt zijn om het personeelsbestand kritisch tegen het licht te houden, waarbij soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De transitievergoeding is slechts een van de vele aandachtspunten.

Ons team personele diensten kan het proces van ontslag volledig begeleiden of kan ondersteuning bieden. Hiermee wordt voor u de meest gunstige oplossing geregeld zonder uw (ex-)werknemer te kort te doen. Neemt u bij vragen zeker even contact op met mij of mijn collega’s. Wij helpen u graag.