Spring naar content

Zonder volledig verzoek geen ontslag

01 juni 2015

Vanaf 1 juli 2015 treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Dan bepaalt de reden van ontslag de te volgen route. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Voor die ontslagprocedure geldt een aantal regels. Zo moet u in uw verzoek om toestemming van het UWV voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer, de reden van ontslag vermelden en uitgebreid toelichten.

Voor uw verzoek om toestemming van het UWV voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer, stelt het UWV een speciaal formulier ter beschikking. Hieruit blijkt welke informatie het UWV nodig heeft om uw verzoek te kunnen beoordelen. Zorg ervoor dat uw verzoek voorzien is van alle benodigde informatie en documentatie, want het UWV zal alleen een volledig verzoek in behandeling nemen.

Uw digitaal bij het UWV ingediend verzoek om toestemming voor ontslag moet in ieder geval:

  • uw naam als werkgever en het adres bevatten,
  • voorzien zijn van een datum,
  • aangeven om welke beschikking u verzoekt,
  • de ontslagreden(en) vermelden en een toelichting hierop,
  • voorzien zijn van de nodige documentatie. Het UWV moet voldoende gegevens en bescheiden van u ontvangen voor een goede inhoudelijke beoordeling van uw ontslagverzoek (aanvraag).

Let op!
Bij een onvolledig verzoek deelt het UWV u binnen twee werkdagen mee welke gegevens ontbreken. U krijgt dan acht dagen de tijd om de gegevens aan te vullen. Een termijnverlenging van enkele dagen is onder omstandigheden mogelijk.

Opzegverbod

Een verzoek om toestemming voor ontslag is niet zinvol als er een opzegverbod geldt. U mag bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst niet opzeggen als uw werkne(e)m(ster)er zwanger of (kortstondig) ziek is of bijvoorbeeld lid is van de ondernemingsraad. Het UWV zal in geval van een opzegverbod geen toestemming voor ontslag geven, behalve als blijkt dat het opzegverbod op korte termijn niet langer van toepassing is.

Opzegging

De verleende toestemming is vier weken geldig. Binnen die termijn moet u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer schriftelijk opzeggen. In de opzegbrief bent u – en dat is nieuw vanaf 1 juli 2015 -verplicht de reden van het ontslag te vermelden.