Spring naar content

Werkkostenregeling update

08 juli 2014

Per 1 januari 2015 is de nieuwe WKR regeling een feit. En zoals beloofd houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat iedereen zich kan voorbereiden op basis van de meest recente aanpassingen. Inmiddels is er meer duidelijk geworden hoe de WKR meer aantrekkelijk en uitvoer-baar gemaakt kan worden. Hiervoor zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%.
  • Het noodzakelijkheidscriterium wordt gefaseerd ingevoerd. Vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het werk, worden voortaan niet meer als loon aangemerkt.
  • Het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen verdwijnt.
  • De administratieve verwerking en afrekensystematiek gaan aansluiten op de bestaande administratie van het mkb.
  • De samenvoeging van vrije ruimtes binnen één concern wordt toegestaan.
  • Er komt een vrijstelling voor branche-eigen producten.
  • Een gemiddelde btw-druk voor doorboekingen in de vrije ruimte wordt geïntroduceerd.
  • Er komt een nieuwe gerichte vrijstelling voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu nihilwaardering geldt, inclusief administratieve vereisten.

Werkgever bepaalt noodzakelijkheidscriterium

De werkgever bepaalt of een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling noodzakelijk is voor het werk –  te beginnen met gereedschappen en digitale hulpmiddelen, zoals een iPad. De ‘noodzakelijke’ iPad wordt dan niet meer als loon aangemerkt en de werkgever hoeft zich niet langer druk te maken over kwalificatievragen of waarderingsvoorschriften. Door deze open norm is maatwerk mogelijk, onder meer via vooroverleg (Horizontaal Toezicht), standpuntbepaling en jurisprudentie. Misbruik wordt tegengegaan door een gebruikelijkheidstoets, die ook een oplossing biedt voor de problemen rond de werkplekdefinities.

Minder kosten voor het MKB

Door de WKR-beoordeling niet meer te koppelen aan de aangiftetijdvakken voor de loonheffingen, maar over te gaan op eenmalige vaststelling aan het einde van het boekjaar, sluit de nieuwe methode veel beter aan bij de financiële administratie van ondernemers. En dat zorgt voor minder administratieve handelingen en kosten.  De WKR kan dan afgewikkeld worden via de loonaangifte in de maand januari volgend op het boekjaar. De definitieve afrekening komt dan tegelijk met de IB- of VpB-aangifte en de bestaande uitstelregelingen daarvoor, via een correctiebericht op de loonaangifte december van het betreffende boekjaar. Ook de concernregeling zorgt voor efficiëncy, omdat alle vrije ruimtes van verschillende concernonderdelen met elkaar kunnen worden gesaldeerd.

Btw-boeking in vrije ruimte

Het loondomein is inclusief btw, de overige financiële administratie niet. Bij het berekenen van het bedrag dat in de vrije ruimte wordt geboekt, kan de werkgever met de Belastingdienst afspreken dat hij de gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen in aanmerking neemt.

Vrijstelling voor branche-eigen producten

De personeelskorting voor werkgevers met relatief veel deeltijders – dus een relatief lage loonsom en dito vrije ruimte, zoals in de detailhandel – wordt voortgezet in een gunstige vorm van gerichte vrijstelling.