Spring naar content

Wat mag gemeente met uw reclamebelasting?

24 oktober 2017

De gemeente mag op openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg reclamebelasting heffen. Maar moet de opbrengst van reclamebelasting ook toekomen aan de ondernemers die deze hebben opgehoest?

ReclameVrij besteden

De gemeente is vrij de opbrengst van de reclamebelasting naar eigen inzicht te besteden. Wel is de gemeente gebonden aan de zogenaamde beginselen van behoorlijk bestuur. Denk daarbij onder andere aan het gelijkheids- en redelijkheidsbeginsel.

Beperkt gebied

Het bovenstaande betekent dat de gemeente het heffen van een reclamebelasting tot een bepaald gebied mag beperken. Hiervoor moeten dan wel een objectieve en redelijke rechtvaardiging zijn. Deze kan zijn dat de opbrengst ook alleen maar besteed wordt aan activiteiten die zich afspelen binnen het aangewezen gebied.

Profijt

Daarbij is het uitgangspunt dat u profijt moet kúnnen hebben van de betreffende activiteiten. Of u ook daadwerkelijk van de activiteiten profiteert en of dit net zoveel is als uw buurman, is niet van belang.

Verordening

Voor de invoering van een reclamebelasting is een gemeentelijke verordening nodig. Ook hiervoor gelden de nodige eisen.

Eisen aan verordening

Zo dient een belastingverordening te vermelden: de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang van de heffing, het tijdstip van beëindiging van de heffing en hetgeen voor de heffing en de invordering van belang is. Ook is bepaald dat het bedrag aan reclamebelasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. Verder dient een gemeentelijke verordening gepubliceerd te worden. Tegenwoordig dient dit bij voorkeur digitaal te gebeuren.