Spring naar content

Waardebepaling van een recreatiepark voor OZB

08 december 2017

Als u de eigenaar bent van een recreatiepark, ontvangt u hiervoor ook een aanslag OZB. Hoe wordt de waarde daarvan bepaald?

Recreatieterrein is één geheel

In een pas verschenen uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch is om te beginnen beslist dat een terrein met chalets, stacaravans en een kampeerterrein als één onroerende zaak moet worden aangemerkt. Dit is wettelijk voorgeschreven en hiervan kan dus niet worden afgeweken.

Recreatiewoning is een woning

Vervolgens besliste de rechter dat een recreatiewoning als woning moet worden aangemerkt. Een recreatiewoning is, net als een gewone woning, namelijk bestemd en geschikt om in te wonen.

Let op!
Dat een recreatiewoning in sommige gevallen bestemd is om voor korte tijd te worden verhuurd, is niet van belang.

Is recreatieterrein als woning aan te merken?

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of het recreatieterrein als geheel als woning is aan te merken. Dit is het geval als minstens 70% van de waarde kan worden toegerekend aan delen van het recreatieterrein die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Na toerekening van de verschillende onderdelen van het recreatieterrein aan de woningen en de overige onroerende zaken, kwam men tot de conclusie dat inderdaad meer dan 70% van de waarde van het terrein aan de woningen moest worden toegerekend.

Let op!
Dit betekende dat de aanslag voor het gebruikersdeel kwam te vervallen en dat voor het eigenarendeel het veel lagere tarief voor woningen moest worden toegepast.