Spring naar content

Verplichte scholing voor uw werknemer

10 november 2014

Vanaf 1 juli 2015 bent u wettelijk verplicht te investeren in scholing van uw werknemers. Het gaat hier om een nadere invulling van ‘goed werkgeverschap’. U moet uw werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.

U heeft ook een scholingsplicht bij bedrijfseconomisch ontslag. U moet dan gaan kijken of u de werknemer van wie de functie vervalt, zo nodig met behulp van scholing, kunt herplaatsen in een andere functie.

Kantonrechter

Ook als u een niet-functionerende werknemer wilt ontslaan, moet u vanaf 1 juli 2015 bij de kantonrechter kunnen aantonen dat het niet-functioneren niet is toe te schrijven aan onvoldoende scholing die de werknemer heeft gekregen. Bovendien mag u vanaf 1 juli 2015 de zogenoemde inzetbaarheidskosten aftrekken van de transitievergoeding die u aan de werknemer betaalt. Inzetbaarheidskosten zijn scholingskosten die zijn gemaakt in het kader van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Cao

Ook als er in de cao bij bedrijfseconomische ontslagen wordt afgeweken van het afspiegelingsbeginsel en wordt gekozen voor een selectie op basis van kwaliteit speelt scholing een rol. U moet dan namelijk kunnen aantonen dat iedere werknemer door scholing dezelfde kansen heeft gekregen om zijn functioneren naar een hoger niveau te tillen.

Tip:
Maak nu al werk van uw scholingsplicht. Als u kunt aantonen dat u in uw werknemer heeft geïnvesteerd om zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen deze kosten immers in mindering worden gebracht op de door u te betalen transitievergoeding.