Spring naar content

Subsidieregeling praktijkleren vervangt afdrachtvermindering onderwijs

10 december 2013

De afdrachtvermindering loonbelastingonderwijs wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt dan de Subsidieregeling praktijkleren. De wijziging gaat in per 1 januari 2014. De maatregel is onderdeel van het Belastingplan 2014.

Volgen uw werknemers onderwijs? Dan kunt u nu gebruikmaken van de Afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs. U betaalt dan minder loonbelasting en premie volksverzekeringen. De afdrachtvermindering geldt ook voor leerlingen en stagiairs. Het gaat om 8 categorieën:

 • Beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg
 • Assistent of onderzoeker in opleiding of promovendus
 • Aanstelling bij privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO
 • Arbeid in het kader van initiële opleiding in het hbo
 • (Ex-)werkloze met scholing tot startkwalificatieniveau
 • Leer-werktraject 3e of 4e jaar basisberoepsgerichte leerweg vmbo
 • Stage beroepsopleiding in beroepsopleidende leerweg mbo-niveau 1 of 2
 • Werknemer volgt een EVC-procedure     

Voor 3 categorieën geldt de afdrachtvermindering onderwijs ook voor werknemers die in een ander EU-land of EER-land een opleiding volgen.

Wat gaat er veranderen?

De nieuwe subsidieregeling zal een beperkte doelgroep kennen en zal hoogstwaarschijnlijk alleen nog bedoeld zijn voor;

 • Deelnemers in het mbo die een opleiding volgen in het Beroepsbegeleidende Leerweg (de BBL)
 • Studenten die een hbo-opleiding (zowel duaal als deeltijd hbo) volgen in de techniek (inclusief agro), bestaande uit een combinatie van leren en werken
 • Werknemers die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper
 • Werknemers van een privaatrechtelijk rechtspersoon of TNO/DLO die promotieonderzoek verrichten.

 Niet langer in aanmerking komen;

 • Deelnemers in het mbo die een opleiding volgen in het Beroepsopleidende Leerweg (de BOL)
 • Leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo
 • (Ex-)werkloze met scholing tot startkwalificatieniveau
 • Werknemer volgt een EVC (Elders Verworven Competenties)-traject
 • Studenten die een niet technische hbo-opleidingen volgen, zoals economie, zorg en onderwijs.

De exacte voorwaarden voor leerwerkplaatsen in het mbo en hbo dienen nog verder uitgewerkt te worden, maar deze zullen de volgende uitgangspunten kennen:

 • Werkgevers komen alleen voor subsidie in aanmerking als de deelnemer of student een volledig onderwijsprogramma volgt voor een erkend kwalificerend diploma
 • De opleiding moet zijn geregistreerd in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho)
 • Mbo-bbl opleidingen moeten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm (begeleidende onderwijsuren en minstens 610 klokuren beroepspraktijkvorming).

Er zal geen overgangsregeling komen voor de bestaande toegekende afdrachtvermindering onderwijs. Een uitzondering wordt gemaakt voor werkgevers die vóór 1 augustus 2013 een BBL-praktijkovereenkomst hebben gesloten.

Wat betekent dit voor u als de verandering wordt doorgevoerd?

De nieuwe subsidieregeling leidt er toe dat u vanaf januari 2014 niet meer maandelijks een afdrachtvermindering onderwijs ontvangt via uw loonaangiften. U dient voor elke in aanmerking komende student een subsidie aan te vragen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bedrag van de nieuwe subsidieregeling is maximaal € 2700,–, maar is ook gekoppeld aan het totale beschikbare budget van ongeveer € 200 miljoen. Dat betekent dat als er meer aanvragen worden ingediend dan verwacht, het bedrag van de subsidie per student lager zal uitvallen. De aanvrager van de subsidie is het bedrijf die de beroepspraktijkvorming van de werknemer verzorgt; tevens moet dit bedrijf erkend zijn als leerbedrijf. De aanvraag voor subsidie dient uiterlijk15 september na het studiejaar te zijn ingediend. Subsidieaanvragen zullen elektronisch ingediend kunnen worden via een website. Als de regeling per 1 januari 2014 in werking treedt kan de werkgever tot 1 januari 2014 de afdrachtvermindering claimen op grond van de WVA (Wet vermindering afdracht) voor het resterende studiejaar kan de werkgever een tegemoetkoming ontvangen vanuit de onderhavige regeling (subsidie praktijkleren).

 • Inventariseer voor welke werknemers nu de afdrachtvermindering onderwijs wordt geclaimd via de loonaangifte en welke in aanmerking komen voor aanvraag subsidie
 • Financiële consequenties, zoals verhoging werkgeverslasten in 2014
 • Eventueel erkenning aanvragen als leerbedrijf

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 subsidie aanvragen voor de genoemde doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen.

Wilt u meer informatie over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met uw loonadviseur of accountmanager.