Spring naar content

Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers

16 maart 2022

De TVL, met betrekking tot het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022, komt ook beschikbaar voor een aantal starters. Het gaat om startende ondernemers die tussen juli 2020 tot en met september 2021 hun bedrijf begonnen zijn.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) Laptop
Vanwege corona hebben veel ondernemers te maken gehad met een omzetdaling. De TVL voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten en kan maximaal 100% bedragen.

Dezelfde criteria
Voor de omvang van de TVL zijn dezelfde criteria van toepassing als voor niet-starters. Dit betekent bijvoorbeeld dat de minimale omzetdaling in het vierde kwartaal van 2021 20% dient te bedragen en in het eerste kwartaal van 2022 30%. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op € 100.000 per kwartaal.

Referentieperiode
De nieuwe TVL-regeling zal voor de bepaling van de omzetdaling voor beide kwartalen uitgaan van de omzet in het derde kwartaal van 2021.

Let op!Ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 zijn gestart, kunnen alleen TVL krijgen voor het eerste kwartaal van 2022. Ze hanteren daarbij als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving.

Via de site van de RVO kunt u nagaan vanaf wanneer u de TVL kunt aanvragen.