Spring naar content

Onbelaste dividenduitkering bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen

02 oktober 2014

Erft u aanmerkelijkbelangaandelen en wordt daarop een dividend uitgekeerd, dan hoeft u hierover op verzoek geen belasting te betalen. Voor het onbelast uitkeren van dividenden aan erfgenamen gelden wel enkele voorwaarden. Onlangs is deze faciliteit verruimd waardoor een onbelaste dividenduitkering onder omstandigheden ook mogelijk is over niet-vererfde aandelen.

Dividenduitkering

Bent u aanmerkelijkbelanghouder dan is een dividenduitkering vanuit de bv bij u belast in box 2 van de inkomstenbelasting tegen een tarief van 25% (2014: 22%). Erft u aanmerkelijkbelangaandelen en wordt daarop een dividend uitgekeerd dan kan deze box 2-heffing tijdelijk en op verzoek achterwege blijven. Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, gelden de volgende voorwaarden:

  • het dividend moet zijn genoten binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater,
  • bij de erflater moet bij de overgang van de aandelen inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking zijn genomen,
  • de verkrijgingsprijs van de aandelen wordt verlaagd met het genoten voordeel (de dividenduitkering).

Verruiming van de faciliteit

De faciliteit geldt alleen voor vererfde aandelen, maar een dividenduitkering vindt altijd plaats over alle aandelen van dezelfde soort. Stel u bent langstlevende. Dan bezit u hoogstwaarschijnlijk ook aandelen op grond van het huwelijksvermogensrecht. Dat zijn niet-vererfde aandelen. Keert de bv binnen 24 maanden na het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) een dividend uit, dan wordt u ongewenst geconfronteerd met een heffing in box 2. Daarom geldt nu een verruiming.

Wie aanmerkelijkbelangaandelen erft kan op verzoek een dividend onbelast ontvangen over zowel de vererfde aandelen in de bv als over de aandelen van dezelfde soort die al in het bezit zijn op het tijdstip van overlijden van de erflater (niet-vererfde aandelen). Heeft u een dividenduitkering ontvangen op niet-vererfde aandelen maar is de termijn van 24 maanden inmiddels verstreken, of heeft u hiervoor geen verzoek ingediend of hierover al gedeeltelijk moeten afrekenen en staat de aanslag al onherroepelijk vast, dan kunt u toch gebruik maken van de verruimde faciliteit. Daarbij gelden de volgende twee voorwaarden:

  • u moet een verzoek indienen voor de verruimde faciliteit en dat verzoek moet uiterlijk op 31 december 2014 bij de Belastinginspecteur binnen zijn,
  • het dividend moet uiterlijk op 31 december 2014 zijn genoten.

Tip:
Denkt u voor de verruimde faciliteit in aanmerking te komen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We bekijken samen met u de mogelijkheden.