Spring naar content

Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa)

26 juli 2013

Waarom deze Wet?

De wijziging van de Ziektewet (ZW) komt voort uit evaluaties van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hieruit kwam naar voren dat meer dan de helft van de instroom in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) door vangnetters wordt veroorzaakt. Reden voor het Kabinet te besluiten dat werkgevers meer verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor deze groep.

Vangnetters

Onder vangnetters verstaan we:

 • werknemers met een tijdelijk dienstverband dat afliep tijdens de ziekteperiode
 • oproepkrachten en krachten met een nul-urencontract
 • uitzendkrachten met uitzendbeding
 • werknemers die binnen vier weken na einde dienstverband ziek worden
 • werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd
 • personen met een fictieve dienstbetrekking zoals, thuiswerkers, vertegenwoordigers/agenten, leerlingen/stagiair(e)s, bestuurders van coöperatieve verenigingen, musici, artiesten en beroepssporters

Informatie en overzicht UWV

Vóór september 2013 ontvangt u een informatiebrief van UWV met daarin een korte uitleg over de Wet BeZaVa en de premieberekening. Bij de informatiebrief zit een overzicht waarop vermeld staat welke (ex)werknemers in 2012 recht kregen op een Ziektewetuitkering. Het is belangrijk dat u dit overzicht grondig controleert.
Op basis hiervan wordt namelijk de hoogte van de premies voor de nieuwe Ziektewet vastgesteld.

Om welke (ex)werknemers gaat het?

Alle werknemers die in 2012 een vast of tijdelijk contract bij uw onderneming hadden en in 2012 een uitkering uit de Ziektewet kregen vallen onder deze nieuwe wetgeving. Verder gaat het om alle (ex)werknemers die op of na 1 januari 2010 ziek waren en die op of na 1 januari 2012 in de WGA terecht zijn gekomen. (ex)Werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie tellen niet mee. Ook (ex)werknemers die u in dienst heeft genomen met een zogenaamde no-risk polis dienen niet meegeteld te worden.

U kunt geen bezwaar maken tegen het overzicht van UWV. Wanneer het overzicht niet correct is, moet u binnen 4 weken bij UWV aangeven van welke (ex)werknemers u een kopie van de beslissing wilt ontvangen. Heeft u deze beschikking binnen dan kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken.

Door nu de fouten in het overzicht door UWV te laten corrigeren, voorkomt u dat de premie voor 2014 voor uw onderneming te hoog uitvalt en/of in een bezwaarprocedure terechtkomt. 

Premievaststelling

Voor de financiering van de Ziektewet (vangnetters) draagt u op dit moment een bijdrage af aan de Belastingdienst via uw loonaangifte. Deze bijdrage is een percentage van het loon van uw werknemers en staat los van de instroom van uw werknemers in de Ziektewet. De Belastingdienst stelt jaarlijks per bedrijfstak het premiepercentage voor het Sectorfonds vast. Voor de WIA betaalt u – naast een basispremie – een gedifferentieerde premie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de instroom van werknemers met een vast contract in de WGA. Door de modernisering van de Ziektewet wordt de ZW-premie die werkgevers betalen afhankelijk van het aantal werknemers uit hun onderneming die in de Ziektewet belanden.

Werkgeverscategorieën

Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie uit drie onderdelen:

 1. WGA-vast (huidige WGA-premie)
 2. WGA-flex (zieke “vangnetters” die na een ZW-uitkering de WIA instromen)
 3. ZW-flex ((ex)werknemers die een ZW-uitkering krijgen, toegerekend aan de laatste werkgever).

In de nieuwe berekening worden werkgevers in drie categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand. De Belastingdienst gaat bij de premievaststelling en categorie uit van de totale loonsom:

 • kleine werkgevers – sectorpremie – geen individuele premie; risico wordt verdeeld over de hele groep
 • middelgrote werkgever – gewogen gemiddelde van sectorpremie en een individuele premie
 • grote werkgevers – premie geheel op individueel niveau

Vanaf 1 januari 2016 worden de twee afzonderlijke WGA-premies (vast en flex) samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie.

Een ander onderdeel van de modernisering van de Ziektewet is de wijziging van de premieheffing voor de WGA. Op dit moment bent u zelf verantwoordelijk voor de
WGA-kosten van uw vaste werknemers. U betaalt twee jaar ziekte en maximaal tien jaar de financiële lasten, ook als de werknemer niet meer in dienst is. Vanaf 1 januari 2014 is deze regeling ook van toepassing op zieke werknemers met een tijdelijk contract.

Zijn er in 2012 geen Ziekte- en WGA-uitkeringen toegekend aan (ex)werknemers van uw bedrijf? Dan krijgt u van UWV geen brief. U krijgt dan alleen in het najaar van 2013 een brief van de Belastingdienst over de hoogte van uw gedifferentieerde premie.

Bent u eigenrisicodrager?

U verzekert of bent verzekerd tegen het risico van uitkeringen aan zieke werknemers. Dat heet “eigenrisicodrager zijn/worden”. Veel verzekeraars zijn al bezig met “roadshows” en mailingen om werkgevers hiertoe te bewegen. De praktijk leert echter dat u dan soms grotere risico’s binnenhaalt. Let daarbij dus niet alleen op de financiën. Laat u goed informeren en adviseren. 

Wat kan Witlox VCS voor u betekenen?

Wij kunnen elementen uit de brief van UVW voor u controleren.
U kunt hierbij denken aan:

 1. Zijn de genoemde personen in het overzicht van UWV op of na 1 januari 2010 bij u in dienst geweest?
 2. Opvragen van beslissingen gericht aan (ex)werknemers die volgens UWV een ZW-uitkering toegekend hebben gekregen
 3. Eventueel bezwaar indienen tegen deze beschikking
 4. Controle op premieloon

Uiteraard behoren bij deze wetswijzigingen ook maatregelen die u als werkgever dient aan te passen in uw organisatie. Denk daarbij aan verzuimmanagement, aanpassingen in uw arbeidsovereenkomsten, arbodienst en verzuimverzekering.

Doet u dit niet dan is de kans groot dat u wellicht 12 jaar de financiële lasten draagt van een werknemer met een tijdelijk contract die na één dag ziek is geworden.

Wij kunnen in uw organisatie een scan uitvoeren die in kaart brengt welk risico u eventueel loopt. Op basis van deze uitkomst brengen wij een gedetailleerd advies uit.

Wilt u meer informatie over de wet of bent u geïnteresseerd in onze scan, neem dan contact op met uw loonadviseur of accountmanager.