Spring naar content

Mag gemeente reclamebelasting baseren op de WOZ-waarde?

11 mei 2017

Als u reclame maakt via een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg, mag de gemeente reclamebelasting heffen. Maar mag men de aanslag ook baseren op de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?

Gemeentelijke vrijheid

Bij het opleggen van aanslagen reclamebelasting heeft de gemeente hierbij grote vrijheden. In de gemeentewet is slechts bepaald dat de reclamebelasting openbare aankondigingen moet betreffen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Aanslag gebaseerd op WOZ-waarde

Onlangs werd een aanslag reclamebelasting aangevochten voor de rechter, omdat deze was gebaseerd op de WOZ-waarde van het bedrijfspand. De betreffende ondernemer vond dit onrechtvaardig. Naar zijn mening diende de omvang van de reclame-uiting bepalend te zijn voor de hoogte van de aanslag.

Wat vond de rechter?

De rechter vond dat de gemeente de vrijheid had de hoogte te baseren op de WOZ-waarde. De aanslag bleef dan ook in stand. Eerder was dit door de Hoge Raad namelijk ook al bepaald voor het rioolrecht.

Let op!
De reclamebelasting mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de winst, het inkomen of het vermogen.

Reclamebelasting mag ook niet onredelijk zijn of willekeurig. De rechter vond dat hier ook niet het geval. Een eenheidstarief voor verschillende reclameobjecten is dus toegestaan.

Tip:
U moet wel altijd kunnen controleren of een aanslag correct is opgelegd. Daarom is bepaald dat reclamebelasting pas kan worden opgelegd als dit via een gemeentelijke verordening is vastgesteld.

Let op!
Een belastingverordening dient te vermelden: de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang en beëindiging van de heffing en alles wat verder voor de heffing en de invordering van belang is.

Ga dus na of er een verordening is vastgesteld en of genoemde aspecten hierin vermeld zijn. Desgevraagd moet de gemeente u deze informatie verstrekken. Ga bij tekortkomingen in bezwaar en beroep.

Heeft u vragen over een aanslag reclamebelasting, neem dan contact met ons op.