Spring naar content

Kan ik mijn werknemers onbelast laten fitnessen?

04 januari 2016

Om mijn werknemers fit te houden wil ik hen graag fitness aanbieden. Kan dit onbelast? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie.

Fitness op de werkplek

Organiseert u fitness op de werkplek dan geldt hiervoor een nihilwaardering. Dit betekent dat u deze fitness alleen onbelast in natura kunt geven.

Fitness buiten de werkplek: werkplekgerelateerde fitness

Fitness buiten de werkplek is in principe belast voor zover het niet-werkplekgerelateerde fitness betreft. Voor werkplekgerelateerde fitness geldt een gerichte vrijstelling. Dit betekent dat u deze fitness in natura kunt geven maar ook dat u een vergoeding kunt geven.

Van werkplekgerelateerde fitness is sprake als de fitness een arbovoorziening vormt. Hiervan is sprake als u in uw arbeidsomstandigheden risico’s ziet voor uw werknemers en u deze risico’s met een gericht fitnessprogramma in uw arboplan wil voorkomen en wegnemen.

Let op!
Gewone fitness is onvoldoende om als werkplekgerelateerde fitness te kunnen worden aangemerkt. Uw werknemers moeten een gericht fitnessprogramma volgen dat samenhangt met de bijzondere risico’s binnen uw onderneming of de eisen van de functie van uw werknemers.

Overige voorwaarden zijn dat u een arboplan heeft en de fitness in redelijkheid deel uitmaakt van dit plan. Uw werknemers moeten verplicht deelnemen aan het fitnessprogramma en u moet de kosten van de fitness volledig voor uw rekening nemen. De werknemers mogen dus geen eigen bijdrage betalen.

Let op!
Voorwaarde is ook dat u de fitness aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Doet u dit niet, dan is de waarde van de fitness bij uw werknemers individueel belast en dus niet vrijgesteld.

Overig fitness buiten de werkplek

De overige fitness buiten de werkplek kunt u aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De waarde van de fitness is dan belast tegen 80% eindheffing als deze waarde tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.