Spring naar content

Extra voordeel bij in dienst nemen jongere werkloze

08 november 2013

Neemt u vanaf volgend jaar een jongere in dienst, dan levert u dat maximaal twee jaar een extra voordeel op. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, introduceert het kabinet namelijk de tijdelijke premiekorting voor jongere werknemers.

De premiekorting is opgenomen in het Belastingplan voor 2014 en moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Wel is nu al de vormgeving duidelijk van de tijdelijke premiekorting jongere werknemer.

Premiekorting jongere werknemer

Neemt u in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 een of meerdere jongeren in dienst dan ontvangt u voor elke aanname en zolang als de betreffende jongere bij u in dienst is maximaal twee jaar premiekorting. Deze korting bedraagt € 3.500 op jaarbasis. Het moet gaan om een jongere werknemer die bij de indiensttreding de leeftijd van 18 tot 27 jaar heeft. Bovendien moet deze jongere voorafgaand aan de dienstbetrekking recht hebben gehad op een ww- of bijstandsuitkering.

Verder geldt als voorwaarde dat het moet gaan om een dienstbetrekking voor minimaal zes maanden en ten minste 32 uur per week.

Let op!
Wanneer na indiensttreding de contractsduur van een half jaar of de arbeidsduur van 32 uur wordt gekort, heeft u geen recht meer op de premiekorting.

U moet de arbeidsovereenkomst met de jongere werknemer bij uw loonadministratie bewaren zodat u bij een eventuele controle kunt aantonen dat sprake is van ten minste een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur of meer per week. Bovendien moet u bij de loonadministratie ook een doelgroepverklaring van het UWV of het college van burgemeester en wethouders bewaren, waaruit blijkt dat de jongere voor aanvang van de dienstbetrekking recht had op een ww- of bijstandsuitkering.

Hoogte premiekorting

De premiekorting bedraagt zoals gezegd € 3.500 per jaar en mag maximaal twee jaar worden toegepast. Omdat de regeling niet eerder dan per 1 juli 2014 in werking kan treden, kunt u in 2014 de helft van het jaarbedrag toepassen, oftewel € 1.750. De premiekorting kan niet leiden tot een negatieve premie voor de werknemersverzekeringen. Verder mag de premiekorting jongere werknemer niet cumuleren met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Tip:
U kunt de korting vanaf 1 juli 2014 ook toepassen als u een jongere in dienst neemt in de periode tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014. De korting is dan toepasbaar vanaf 1 juli 2014, mits de dienstbetrekking dan nog bestaat.