Spring naar content

Doorbeleggen na pensioendatum mogelijk

13 april 2016

De Wet verbeterde premieregeling maakt het mogelijk om het pensioenkapitaal dat wordt opgebouwd in het kader van een premie- of kapitaalovereenkomst, ook na ingangsdatum van het pensioen risicodragend te beleggen. Dit leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat.

Als u een beschikbare premieregeling heeft of een kapitaalovereenkomst, dan dienen werknemers op de pensioendatum met het opgebouwde kapitaal een pensioen aan te kopen. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de rentestand en de levensverwachting op de pensioendatum. Vanwege de extreem lage rentestand op dit moment is het aan te kopen pensioen erg laag. Op grond van de Wet verbeterde premieregeling kunnen werknemers binnenkort kiezen tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie van beiden.

Verwachte uitkering

Op verzoek verstrekt de pensioenuitvoerder een opgave van de hoogte van een variabele uitkering en een opgave van de hoogte van een vastgestelde uitkering, zodat de deelnemer de uitkeringen kan vergelijken en mede op basis daarvan een keuze kan maken. Als gekozen wordt voor een variabel pensioen, zal de uitvoerder ervoor zorgen dat de werknemer weet wat hij kan verwachten. De uitvoerder informeert daarom de pensioengerechtigde jaarlijks over de verwachte uitkering voor het komende jaar.

Afbouw risico

In het conceptbesluit van de Wet verbeterde premieregeling is bepaald dat de gelden door de pensioenuitvoerder worden belegd op een wijze die past bij de aard en duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. De uitvoerder hanteert bij de uitvoering van het beleggingsbeleid het principe van life-cycle beleggen. In de opbouwfase betekent dit dat het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert.

De mate van afbouw wordt afgestemd op een vaste uitkering vanaf de pensioendatum, tenzij de deelnemer aangeeft voor een variabele uitkering te kiezen. Bij afbouw gericht op een variabele uitkering zal er minder afbouw plaatsvinden dan bij afbouw gericht op een vaste uitkering. In principe verandert er dus niets aan de beleggingen en de life cycle, tenzij de deelnemer al tijdens het dienstverband aangeeft voor een variabele uitkering te willen kiezen. Dan zal de afbouw van het risico later plaats gaan vinden.

Let op!
De Wet verbeterde premieregeling is nog niet ingegaan. De wet moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.