Spring naar content

Cultuurgiften onder vuur

08 augustus 2016

Bij giften aan culturele instellingen met een ANBI-status geldt sinds 2012 een multiplier van 25% in de IB en 50% in de Vpb. Dat wil zeggen dat particulieren die € 500 aan zo’n instelling schenken, € 625 euro als gift op hun IB-aangifte kunnen opvoeren. Bij bedrijven geldt iets vergelijkbaars: de gift die van de winst wordt afgetrokken mag met 50% worden verhoogd. Deze regeling vervalt op 1 januari 2018. Dit jaar en volgend jaar zullen dus de laatste jaren zijn waarin culturele goede doelen van het effect van de multiplier kunnen profiteren.

De multiplier kent een maximum en mag jaarlijks maximaal een verhoging van de schenking met € 1250 opleveren (in totaal: € 2500). De multiplier werkt ook bij schenkingen aan culturele ANBI’s die men heeft vastgelegd in een overeenkomst van periodieke schenking. Zo’n overeenkomst kan interessant zijn omdat er bij periodieke schenkingen aan een ANBI die voor minstens vijf jaar worden toegezegd, geen drempel voor aftrek geldt en er geen maximum aan de hoogte van de gift gesteld wordt.

Doordat de goedkeuring van de Europese Commissie voor de multiplier even op zich liet wachten is de regeling indertijd met een jaar verlengd. Ook in 2013 gedane periodieke schenkingen konden op die manier volledig gebruik maken van de multiplier.

Periodieke giften bedreigd

Het aflopen van de multiplierregeling is jammer voor culturele goede doelen maar het is niet de grootste bedreiging. Uit de onlangs uitgelekte lijst met potentiële bezuinigingen van de overheid blijkt namelijk dat er gedacht wordt aan het veel minder aantrekkelijk maken van periodieke giften. Deze zouden op dezelfde manier behandeld kunnen gaan worden als gewone giften, waarbij er dus een drempel voor aftrek zou gaan gelden en ook een maximum.