Spring naar content

Check uw legesheffing

17 november 2016

Als de gemeente een dienst voor u verricht, denk aan het aanvragen van een bouwvergunning, kan men hiervoor leges in rekening brengen. Dit is wel aan regels gebonden. Het kan daarom geen kwaad een en ander even te checken, want dit kan zomaar leiden tot een lagere aanslag.

Opbrengstlimiet

Belangrijk is dat de gemeente de leges niet te hoog vaststelt. Wettelijk is bepaald dat de opbrengsten die de gemeente uit leges heeft, niet mogen uitgaan boven de gemaakte kosten. Hierbij gaat het om de totale kosten en opbrengsten van de diensten die de gemeente via een verordening heeft vastgesteld. Er hoeft dus niet per dienst gespecificeerd te worden wat de kosten en opbrengsten zijn.

Kosten te hoog; wat nu?

Als de kosten voor de leges meer bedragen dan de opbrengsten, moet uw aanslag naar evenredigheid verminderd worden als u deze aanvecht. Wel is er een zekere marge en kunt u pas verhaal halen als de redelijkheid hiermee wordt overschreden. De rechter heeft beslist dat alleen als de kosten niet te achterhalen zijn of de opbrengsten meer dan 10% uitgaan boven de kosten, de verordening vernietigd moet worden. Uw aanslag legesheffing vervalt dan helemaal.

Tip:
Hoe weet u of u te veel betaalt? De gemeente is verplicht u te informeren over de opbrengsten en de kosten van de diensten die in een verordening geregeld worden.

Let op!
Als uw gemeente leges wilt heffen, dient men dit bij verordening vast te stellen. Die belastingverordening dient bijvoorbeeld te vermelden wie de belastingplichtige is, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang van de heffing etcetera. Daarbij dient met name de redelijkheid in acht te worden genomen. Zo moet bijvoorbeeld een verschil in tarief verklaarbaar en redelijk zijn.

Tip:
Een gemeente mag alleen leges heffen als er sprake is van een individueel belang, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning of een paspoort.

Heeft u vragen over een aanslag legesheffing, neem dan contact op met uw adviseur.