Spring naar content

Afkoop lijfrente minder zwaar belast

23 september 2015

Het tussentijds afkopen van een lijfrente is fiscaal niet toegestaan. Over de afkoopsom moet u belasting betalen en mogelijk ook revisierente. Voortaan is de sanctie iets minder zwaar, want de minimumwaarderingsregel is afgeschaft.

Afkoop

Lijfrentepremies ter compensatie van een pensioentekort zijn onder voorwaarden en binnen bepaalde grenzen aftrekbaar in box 1. De latere lijfrente-uitkeringen zijn dan in box 1 belast. Besluit u de lijfrente echter tussentijds af te kopen, dan vindt belastingheffing in één keer plaats over de afkoopsom. Deze afkoopsom is de waarde in het economisch verkeer van de lijfrenteaanspraak op het moment van afkoop, maar bedraagt minimaal het totaal van de eerder voor de aanspraak betaalde premies en andere bedragen. Deze minimumwaarderingsregel kan in de praktijk vervelend uitpakken. 

Voorbeeld:

Stel u heeft aan lijfrentepremies € 9000 betaald en deze premies in aftrek gebracht in box 1 van de inkomstenbelasting. U besluit de lijfrente tussentijds af te kopen. De waarde in het economisch verkeer is op dat moment € 12000. Belasting wordt dan geheven over dit bedrag. Is de waarde in het economisch verkeer echter € 7000 dan vindt door de minimumwaarderingsregel belastingheffing over € 9000 plaats, oftewel het totale bedrag dat u aan lijfrentepremies heeft betaald.

Minimumwaarderingsregel

Die minimumwaarderingsregel kan dus behoorlijk ongunstig uitpakken als de waarde in het economisch verkeer van de lijfrenteaanspraak lager is dan het totaal aan betaalde premies. Het kan zelfs zo zijn dat de afkoopsom die u ontvangt lager is dan het bedrag dat u aan belasting kwijt bent. Dit is niet de bedoeling. Daarom is de minimumwaarderingsregel nu afgeschaft. Voortaan geldt voor de afkoopsom de waarde in het economisch verkeer. Over dat bedrag bent u belasting en eventueel revisierente verschuldigd.

Let op!
De afschaffing van de minimumwaarderingsregel bij tussentijdse afkoop van lijfrente is voorlopig geregeld in een besluit. De afschaffing is ook meegenomen in de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2016. Voor afkopen gedaan vóór 1 januari 2016 kan op verzoek een tegemoetkoming worden verleend, als de vijfjaarstermijn voor ambtshalve vermindering nog niet is verlopen.

Tip:
Heeft u in 2010 of later uw lijfrente afgekocht? Dan kunt u nu ook profiteren van de afschaffing van de minimumwaarderingsregel. Voor het jaar 2010 moet u wel enige vaart maken: dit kan nog tot het einde van 2015.